Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Erb

Juraj Mesko, starosta obce Topoľčianky  Tel. 037/ 630 1222,   mob. tel.: 0905 227839

V Topoľčiankach 13. februára 2014

 

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach

z v o l á v a m

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční

dňa 18. februára 2014 /utorok/ o 17,00 hodine v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 3. Informácie starostu o činnosti v obci – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 4. Schválenie zodpovednej osoby na prevenciu proti požiarom v obci – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 5. Dodatok k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie prístavby školského zariadenia  – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 6. Schválenie výšky dotácií pre žiadateľov v zmysle VZN č. 4/2013 – predkladá Ing. Valkovičová – predsedníčka Komisie finančnej a pre správu obecného majetku
 7. Návrh rozpočtu obce pre r. 2014 – 2016 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce pre r. 2014 – 2016 – predkladá Ing. Valkovičová – predsedníčka Komisie finančnej a pre správu obecného majetku
 8. Návrh programového rozpočtu obce pre r. 2014 – 2016 – predkladá Ing. Valkovičová – predsedníčka Komisie finančnej a pre správu obecného majetku
 9. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Topoľčianky na obdobie r. 2014 – 2020 – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 10. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Topoľčianky na I. polrok 2014 – predkladá Ing. Bartolomej Pavkov – hlavný kontrolór obce
 11. Správa o inventarizácií majetku obce k 31.12.2013 – predkladá Ing. Roman Kazík – zástupca starostu
 12. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce– z dôvodu osobitného zreteľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 13. Žiadosti občanov a organizácií
 14. Interpelácie poslancov
 15. Rôzne
 16. Záver

Juraj Mesko v. r.

starosta obce

Dátum vloženia: 13. 2. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 2. 2014 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:537
TÝŽDEŇ:1637
CELKOM:3273843

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov