Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Obec TopoľčiankyV súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach z v o l á v a m 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa 23. októbra  2014 /štvrtok/ o 17,00 hod. v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky

P r o g r a m :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
Plnenie úloh z posledného OZ  – predkladá Mgr. Anton Segíň
Informácie starostu o činnosti v obci  – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
Rôzne
Úprava rozpočtu obce Topoľčianky pre rok 2014 – rozpočtové opatrenie č.6/2014 – predkladá Ing. Valkovičová
Schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov obce k 31.12.2014 – predkladá Ing. Valkovičová
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ  –  predkladá  Mgr. Klečka
Schválenie zámerov obce prenajať majetok obce – predkladá starosta obce
Žiadosti občanov a organizácií
Interpelácie poslancov
Záver
Juraj Mesko v. r.
starosta obce

Dátum vloženia: 20. 10. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 10. 2014 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:366
TÝŽDEŇ:1521
CELKOM:3205191

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov