Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky

Erb    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach č. 337/2014/23 zo dňa 18.02.2014

vyhlasuje

 voľbu hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky na deň  01.04. 2014

Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra bol určený na 13 % úväzok.

Podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu  hlavného kontrolóra:

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

  • bezúhonnosť
  • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
  • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje ( telefón, e-mail)

  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Topoľčianky a daňovému úradu
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa z § 9 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších podpisov

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými náležitosťami musia kandidáti odovzdať v zalepenej obálke označenej „ Voľba hlavného kontrolóra obce – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. do 18. 03.2014  1530h. na Obecný úrad v Topoľčiankach, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky.

V Topoľčiankach   19.02.2014

Vyvesené 19.02.2014

Zvesené: ………………………..

JURAJ MESKO v.r.

starosta obce

Tu si môžete stiahnuť dokument v PDF

Dátum vloženia: 19. 2. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 2. 2014 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:384
TÝŽDEŇ:1539
CELKOM:3205209

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov