Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

VZN platné

VZN č.4/2023

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni

VZN 4-2023.pdf (1.43 MB)

 

VZN č. 3/2023

o výške úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Topoľčianky   

 VZN 3-2023.pdf (1.93 MB)

 

VZN č. 1/2023

o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2023

VZN 1-2023.pdf (1.74 MB)

 

VZN č. 3/2022

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí, Litoměřická 32, Topoľčianky, ako súčasti Základnej školy, Litoměřická 32, Topoľčianky.

VZN č. 3-2022 .pdf (594.21 kB)

 

 

VZN č. 1/2021

 

o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky

VZN č. 1-2021 o cenách nájmu.pdf (853.65 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky

Dodatok č. 1 k VZN 1-2021.pdf (407.92 kB)

 

 

VZN č. 1/2020

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky

VZN 1-2020.pdf (5.75 MB)

Príloha č. 1 Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.doc (31.5 kB)

Príloha č. 2 Žiadosť o odpustenie poplatku KO.doc (29.5 kB)

Dodatok č. 2 k VZN 1-2020.pdf (122.8 kB)

 

VZN č. 3/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky

VZN č. 3-2020.pdf (3.48 MB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2020.pdf (206.72 kB)

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky

Dodatok č. 2 k VZN č. 3-2020.pdf (389.97 kB)

Dodatok č. 3 k VZN č. 3-2020 .pdf (296.39 kB)

 

 

VZN č. 4/2020

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa šk. zariadenia na r. 2020

VZN č. 4-2020.pdf (789.83 kB)

 

Dodatok č. 1 k VZN č.4/2020

Dodatok č.1 k VZN_4_2020-MŠ,ŠKD,ŠJ.pdf (382.87 kB)

 

 

VZN č. 6/2020

o určení názvov ulíc a iných verejných piestranstiev v Obci Topoľčianky

VZN č. 6-2020 o určení názvu ulíc.pdf (1.4 MB)

 

VZN č. 8/2020

o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Topoľčianky

VZN č. 8-2020 dotácie z rozpočtu obce.pdf (2.38 MB)

Príloha č. 1 k VZN č. 8-2020 dotácie rozpočtu obce - žiadosť.doc (80 kB)

Príloha č. 2 k VZN č. 8-2020 dotácie rozpočtu obce – vyúčtovanie.doc (89.5 kB)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

VZN č. 2/2019

o umiestňovaní volebných plagátov na území obce

tu ku stiahnutiu

 

 

VZN č. 3/2018

o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

Príloha: tu ku stiahnutiu

_________________________________________________________

VZN č. 1/2018,

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

VZN č. 2/2017

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

tu ku stiahnutiu

----------------------------------------------------------------------------

 

VZN č. 5/2016

 

Obecné chránené územie "Topoľčiansky park"

tu ku stiahnutiu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VZN č. 3/2016

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

tu ku stiahnutiu

______________________________________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 2/2016

Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2016

tu ku stiahnutiu

_______________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 1/2016

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky + prílohy

tu ku stiahnutiu

 

Príloha č. 1 Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie

tu ku stiahnutiu

 

Príloha č. 2 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad

tu ku stiahnutiu

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 4/2015

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

Trhový poriadok  tu ku stiahnutiu   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

VZN 3-2015

o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2015

tu ku stiahnutiu

________________________________________________________________________________________________________________________

VZN 5-2014

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia tu ku stiahnutiu  

Príloha č. 1 k VZN 5-2014   tu ku stiahnutiu

_________________________________________________________________________________________________________________________

VZN  4-2014 

o výške úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN 4-2014   tu ku stiahnutiu

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

VZN 6-2013

o pešej zóne obce Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

__________________________________________________________________________________________________________________________

VZN 7-2012

o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu

žúmp    tu ku stiahnutiu

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

VZN 4-2012

o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách tu ku stiahnutiu

_____________________________________________________________________________________________________________

VZN 4-2011

o výške  príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín na výrobu jedného jedla a

na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni Litoměřická 32 

Topoľčianky, ako súčasti ZŚ Litoměřická 32 Topoľčianky a v Školskej jedálni SNP 11 Topoľčianky, ako súčasti MŠ SNP 11 

Topoľčianky   tu ku stiahnutiu

_______________________________________________________________________________________________________________________________         

VZN 3-2011

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutým povodňou   tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN 3-2011 

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutým povodňo tu ku stiahnutiu

_______________________________________________________________________________________________________________________________

VZN 9-2010

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za ich poskytovanie  tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN 9-2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za ich

poskytovanie  tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 7-2010

o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 4-2010

o určení odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam vydaných riaditeľkami materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Topoľčianky   tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 3-2010

o určení obvodu Základnej školy, Litoměřická 32, Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN 3-2010  o určení obvodu Základnej školy, Litoměřická 32, Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

_______________________________________________________________________________________________________________

VZN 5-2009

zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce Topoľčianky v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky - individuálne príspevky, príspevky pri životných jubileách a vianočné príspevky tu ku stiahnutiu

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

VZN 5-2008

o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Topoľčianky - zmeny a doplnky č. 2  tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 7-2006

o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Topoľčianky tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN č. 7-2006 o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Topoľčianky Dodatok č1 k VZN č. 7-2006.pdf (323.84 kB)

 

___________________________________________________________________________________________________________________

VZN 4-2006

o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Topoľčianky - zmeny a doplnky č. 1  tu ku stiahnutiu

___________________________________________________________________________________________________________________

VZN 8-2004

o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Topoľčianky tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 5-2004

o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie  tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 6-2003

o niektorých podmienkach držania psov  tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:12
TÝŽDEŇ:12
CELKOM:3090041

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak