Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2020

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
25/2020 7.1.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s parc.č. 822/55 -zastav.plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená z dôvodu ohrozenia na živote alebo ohrozenia majetku 7. 1. 2020 5 pracovných dní
43/2020 8.1.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech na pozemku s parc.č. 690/2-záhrada. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že ide o starý orech, ktorý poškodzuje strechu susednej nehnuteľnosti. 9.1.2020 5 pracovných dní
128/2020 20.1.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech kráľovský na pozemku s parc. č. 1352/1-zastav.plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotnným stavom dreviny. 21.1.2020 5 pracovných dní
210/2020 30.1.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks smrek obyčajný a 5 ks tuja západná na pozemku s parc.č. 231/3-zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Skýcov. Žiadosť je odôvodnená výstavbou novej miestnej komunikácie. 4. 2. 2020 5 pracovných dní
459/2020 6.3.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks tuja západná a 1 ks pagaštan konský na pozemku s parc.č. 1888/1 - ostatná plocha. Dreviny rastú v zastavanom území k.ú. Zlaté Moravce. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom drevín. 9.3.2020 5pracovných dní
1141/2020 5.8.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovica, 3 ks smrek na pozemku 637/1 - záhrada a 1ks tuja na pozemku 331 - ostatná plocha. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom. Tuja je suchá a môže dôjst k jej zlomeniu, prípadne vývratu. 6.8.2020 5pracovných dní
1159/2020 10.8.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s p.č. 220-zasavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom je nerovnomerne rozkonárený, korene má nad zemou a nakláňa sa nad susednú nehnuteľnosť. 12.8.2020 5 pracovných dní
1329/2020 16. 9. 2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s p.č. 275/1-zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom je veľmi košatý, rastie v blízkosti obvodového muriva rodinného domu a susedného domu, ako aj v blízkosti NN elektrického vzdušného vedenia. 17.9.2020 5pracovných dní
1356/2020 23.9.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hruška na pozemku s p.č. 699/5-zastavaná plocha a nádvorie a 1 ks čerešňa na pozemku s p.č. 699/3 záhrada. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú.  Topoľčianky.  Žiadosť je odôvodnená terénnymi úpravami a novou výsadbou, ako aj revitalizáciou záhrady. 28.9.2020 5pracovných dní
1440/2020 8.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks agát na pozemku  p.č 1612-ostatná plocha, 1 ks lipa na pozemku p.č.1629/1-zastavaná plocha a nádvorie a 1 ks lipa na pozemku p.č. 1689/2-zastavaná plocha a nádvorie. Dreviny rastú v zastavanom území k.ú. Žikava. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom drevín. 13.10.2020 5 pracovných dní
1505/2020 21.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks orech na pozemku p.č. 674/2 a 674/3 - záhrada. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená, tým, že dreviny ohrozujú susednú nehnuteľnosť 26.10.2020 5 pracovných dní
1614/2020 18.11.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek pichľavý na pozemku p.č.4720/1 - zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená ohrozením majetku a zdravia vlastníkov. 19. 11. 2020 5 pracovných dní
1684/2020 2. 12. 2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipa malolistá na pozemku p.č. 860/1 - zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zhoršujúcim zdravotným stavom. Koruna vysychá a zasahuje do elektrického vedenia. 3.12.2020 5 pracovných dní
         

Zverejňovanie

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 418
TÝŽDEŇ: 3361
CELKOM: 2621369

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY