Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2012

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
469/2012 13.2.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č.
543/2002 Z.z. o
ochrane prírody
a krajiny v
znení neskorších predpisov na výrub drevín 1 ks lipa malolistá a 1 ks breza bradavičnatá rastúce na parcele č. 4635/1 v k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená využitím pozemku na stavbu garáže.
14.2.2012 7 dní
508/2012 15.2.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín 22 ks tuja mlyňanská rastúce na parcele č. 1561/12 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že tuje sú prestárle, schnú a pri nárazoch vetra sa lámu, čím je ohrozená bezpečnosť žiakov. 17.2.2012 7 dní
653/2012 12.3.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín 3 ks breza, 5 ks tuja, 1 ks smrek omorikový a krovitých porastov zlatý dážď 2 x 6 m2, hlohyňa 2 x 12m2, 9m2, borievka 6m2, 12m2, 30 m2, borovica horská 10 m2, 12m2, skalník rozprestretý 6 m2 rastúce na parcelách č. 258/1 a 777/4 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená stavebnou rekonštrukciou centrálnej časti obce. 13.3.2012 7 dní
703/2012 16.3.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín l ks slivka, 1 ks orech a 5 ks agát biely rastúce na parcele č. 788/2 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená vybudovaním prístupovej cesty k pozemkom. 16.3.2012 7 dní
1219/2012 14.6.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks smrek pichľavý rastúci na parcele č. 701/6 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená vybudovaním parkoviska pre imobilných občanov. 15.6.2012 7 dní
1459/2012 08.08.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2012 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks lipa malolistá na parcele č. 860/1, v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že drevina je vyschnutá a bezprostredne ohrozuje nehnuteľnosť. 13.8.2012 7 dní
2263/2012 07.12.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisv na výrub 4 ks čerešňa, 2 ks jaseň, 27 ks topoľ, 16 ks agát, 3 ks javor, 9 ks vŕba, 1 ks jabloň na parcele č. 4419, 4468, 4505, 4388/1, 4444, 4475, 4469, 4420, 4487, 4413, 4391, 4493, 4394, 4457, 4510, 4388/5,, 4481, 4438, 4474, 803 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť nájomca pozemkov odôvodnil tým, že dreviny rastú v blízkosti dostihovej dráhy, častými vývratmi ohrozujú prevádzku a bezpečnosť.Niektoré z drevín rastú v mieste osadenia elektrického transformátora a ďalšie z nich zasahujú do telesa štátnej cesty. 07.12. 2012 7 dní