Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2013

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
140/2013 14.01.2013 Žiadosť o výdanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks tuja a 1 ks smrek rastúce na parcele č. 37/1 a 37/2 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny rastú v tesnej blízkosti obytného domu, poškodzujú chodník a obvodové múry. Dreviny spôsobujú tienenie a bránia prenikaniu svetla do bytov. 16.01.2012 7 dní
250/2013 23.01.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks smrek, rastúce na parcele č. 3020/8 v k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zbúraním rodinného domu a výstavbou nového. 24. 01. 2013 7 dní
603/2013 27.02.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín 1 ks breza, 4 ks tuja, 5 ks pagaštan konský, 1 ks lipa malolistá, 1 ks borovica čierna a krovitých porastov - borievka 2x 6 m2, 15 m2 a tuja 3 m2, 3,5 m2. Dreviny rastú na parcele č. 258/1, 339/4, 777 a 777/4 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená pokračovaním rekonštrukcie stredu obce, v časti pred budovou obecného úradu a v úseku od pošty po farský úrad. 28. 02. 2013 7 dní
661/2013 07.03.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2012 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks lipa malolistá na parcele č. 860/1 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že drevina poškodzuje chodník a narúša statiku domu. 08. 03. 2013 7 dní
664/2013 07.03.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks smrek na parcele č. 4728/5 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že korene zasahujú do základov susednej nehnuteľnosti a konármi poškodzujú omietku rodinného domu. 08. 03. 2013 7 dní
665/2013 07.03.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks lipa malolistá na parcele č. 631/1 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že drevina má zlý zdravotný stav,je značne napadnutá hubami.Drevina rastie na cintoríne a môže predstavovať nebezpečenstvo pre občanov a ich majetok. 08. 03. 2013 7 dní
833/2013 02.04.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 k čerešňa na parcele č. 860/1 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým,že strom je prevažne suchý, lámu sa konáre, ktoré ohrozujú chodcov a premávku. 03. 04. 2013 7 dní
1400/2013 16.07.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks tuja rastúce na parcele č. 331 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že na uvedených drevinách sú odumreté vrcholce a suché konáre a rastú v priestore, kde počas MS v dvojzáprahoch budú ustajnené kone, pre ktoré môžu dreviny predstavovať nebezpečenstvo. 16. 07. 2013 7 dní
1787/2013 09.10.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks javor poľný na parcele č. 524/16 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že na parcele je plánovaná výstavba rodinného domu a dreviny sa nachádzjú na terénnej vyvýšenine 3-4 m nad okolitým terénom. Koreňový systém je vplyvom erózie a prípravných prác nestabilný - hrozí vyvrátenie drevín. 10. 10. 2013 7 dní
1849/2013 18.10.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks smrek na parcele č. 1351/3 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny zasahujú do elektrického vedenia, korene narúšajú chodník a ohrozujú vodovodnú prípojku. 18.10.2013 7 dní
2074/2013 02.12.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks tuja na parcele č. 860/1 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodená tým, že dreviny sú veľmi rozrastené, zabraňujú výhľadu na miestnu komunikáciu, čo spôsobuje problémy pri výjazde motorového vozidla na komunikáciu. 03. 12. 2013 7 dní