Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2014

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

2203/2013

30.12.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 4 ks borovica a 3 ks topoľ na parcele č. 3045/24 a 3065/1 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že uvedené dreviny poškodzujú cestnú komunikáciu, narúšajú základy budov, izoláciu, poškodzujú šachty na elektrických a teplovodných rozvodoch.

2.1.2014

7 dní

40/2014 8.1.2014 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 9 ks tuja na parcele č. 4774/14 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny rastú v tesnej blízkosti stavby a vplyvom zlých poveternostných podmienok ju ohrozujú. 9.1.2014 5 pracovných dní
387/2014 3.2.2014 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks tuja na parcele č. 25/6, 2 ks čerešňa ma parcele č. 2998/65 a 563, 2 ks orech a 1 ks gaštan jedlý na parcele č. 1561/12 v k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že tuje rastú v tesnej blízkosti stavby, poškodzujú obnovenú fasádu a spôsobujú tienenie v miestnostiach MŠ. Čerešne zabraňujú dopadu svetla, ktoré je plánované z dôvodu osvetlenia areálu MŠ. Orechy a gaštan rastú v mieste plánovanej prístavby základnej školy. 3.2.2014 5 pracovných dní
1718/2014 29.9.2014 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks breza na parcele č. 4674/4 v k. ú. Topoľčianky, zastavané územie obce. Žiadosť je odôvodená tým, že drevina po ulomení vrcholca začala hniť a hrozí odlomenie konárov. 30.9.2014 5 pracovných dní