Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2019

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

322/2019

27.2.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks čerešňa, 1 ks orech a 30 m2 orgován  na pozemku s parc. č. 4773/9-záhrady a 4773/53 - zastavané plochy. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená  rekonštrukciou rodinného domu a výmenou oplotenia pozemku.

4.3.2019 5 pracovných dní
357/2019 6. 3. 2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech, 1 ks hurška a 1 ks jabloň na pozemku s parc.č. 813/30-orná pôda. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená výstavbou rodinného domu. 7.3.2019 5 pracovných dní
396/2019 14.3.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks smrek  a 2 ks lipa malolistá na pozemku s parc.č. 261/1, 262/1 a 1629/1 zastavaná plocha a nádvorie. Dreviny rastú v zastavanom  území k.ú. Žikava. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny ohrozujú majetok a život obyvateľov, resp. rastú pod elektrickým vedením. 15.3.2019 5pracovných dní
1123/2019 16. 8. 2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks tuja a 5 ks jedľa na pozemku s parc.č. 4788/5 zastavaná plocha a nádvorie. Dreviny rastú v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená výmenou oplotenia a rastom pod elektrickým vedením. 19. 8. 2019 5 pracovných dní
1370/2019 14.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek pichľavý na pozemku s parc.č. 1351/3 zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že korene stromu dvíhajú chodník a múrik rodinného domu. 14. 10. 2019 5 pracovných dní
1390/2019 16.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek pichľavý na pozemku s parc.č. 1351/3 zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že drevina rastie v trase elektrického a vodovodného  vedenia. 16. 10. 2019 5 pracovných dní
         
         
         

Zverejňovanie

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 419
TÝŽDEŇ: 3362
CELKOM: 2621370

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY