Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2021

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
10/2021 21.1.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks čerešňa na pozemku s parc.č. 37/1- ostatná plocha. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom a ohrozovaním. 22.1.2021 5 pracovných dní
27/2021 6.9.2021 Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub 5 ks smrek, 2 ks tuja na pozemku s p.č.788/5 - ostatná plocha a 1 ks smrek na pozemku s p.č. 784. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená ohrozením rodinného domu vlastníka aj susednej nehnuteľnosti. 7.9.2021 5 pracovných dní
28/2021 8.9.2021 Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub 3 ks smrek, 1 ks borievka na pozemku s p.č. 490/2 - zastavaná plocha a nádvorie. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny sa nachádzajú v blízkosti plynového vedenia a ohrozujú nehnuteľnosť žiadateľa ako aj susednú nehnuteľnosť. 9. 9. 2021 5 pracovných dní
30/2021 24.9.2021 Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s p.č. 1561/1 - zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom zasahuje do elekrického vedenia, do chodníka a na pozemok žiadateľa. 27.9.2021 5 pracovných dní
33/2021 27.9.2021 Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedľa strieborná na pozemku s p.č. 4629/1 - zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že na pozemku je plánovaná výstavba rodinného domu. Korene stromu narúšajú statiku susednej nehnuteľnosti a konáre ohrozujú rozvody elektrického vedenia. 29.9.2021 5pracovných dní
         

Zverejňovanie

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 391
TÝŽDEŇ: 3334
CELKOM: 2621342

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY