Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2021

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
10/2021 21.1.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks čerešňa na pozemku s parc.č. 37/1- ostatná plocha. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom a ohrozovaním. 22.1.2021 5 pracovných dní
27/2021 6.9.2021 Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub 5 ks smrek, 2 ks tuja na pozemku s p.č.788/5 - ostatná plocha a 1 ks smrek na pozemku s p.č. 784. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená ohrozením rodinného domu vlastníka aj susednej nehnuteľnosti. 7.9.2021 5 pracovných dní
28/2021 8.9.2021 Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub 3 ks smrek, 1 ks borievka na pozemku s p.č. 490/2 - zastavaná plocha a nádvorie. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny sa nachádzajú v blízkosti plynového vedenia a ohrozujú nehnuteľnosť žiadateľa ako aj susednú nehnuteľnosť. 9. 9. 2021 5 pracovných dní
30/2021 24.9.2021 Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s p.č. 1561/1 - zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom zasahuje do elekrického vedenia, do chodníka a na pozemok žiadateľa. 27.9.2021 5 pracovných dní
33/2021 27.9.2021 Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedľa strieborná na pozemku s p.č. 4629/1 - zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že na pozemku je plánovaná výstavba rodinného domu. Korene stromu narúšajú statiku susednej nehnuteľnosti a konáre ohrozujú rozvody elektrického vedenia. 29.9.2021 5pracovných dní
40/2021 3. 11. 2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smrek na pozemku s p.č. 663 - zastavaná plocha a nádvore. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny rastú v mieste budovania kanalizačnej prípojky. Zároveň sa dreviny nachádzajú v mieste zosuvu susedného rodinného domu. 3.11.2021 5 pracovných dní
41/2021 3.11.2021 Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek pichľavý  na pozemku s p.č. 842/1 - zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že drevina je naklonená do cesty, svojim rastom zasahuje do jej telesa. Strom svojim vzrastom ohrozuje rodinný dom ako aj susednú nehnuteľnosť. 3.11.2021 5 pracovných dní
42/2021 5.11.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s p.č. 4719/3 záhrady. Drevina rastie v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená ohrozovaním susednej nehnuteľnosti z dôvodu  vysokého rastu a koreňového systému. 5. 11. 2021 5 pracovných dní
44/2021 24.11.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tuja a 15 m2 krovitý porast tuja na pozemku s p.č. 1332/1 - záhrady a 1331/6 - záhrady. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená výkopovými prácami na vodovodnej prípojke. 26.11.2021 5 pracovných dní
47/2021 15.12. 2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  10 ks jabloň, 1 ks hruška, 1 ks slivka na pozemku s p.č. 835/23 záhrada. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená výstavbou rodinného domu. 16. 12. 2021 5 pracovných dní

Zverejňovanie

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 3
DNES: 301
TÝŽDEŇ: 2999
CELKOM: 2855045

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak