Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

Topoľčianky, 8. júla 2021

 

Od 1. júna do 12. februára 2021 realizuje Štatistický úrad SR v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Doba sčítania domov a bytov trvá 255 dní.  Toto sčítanie sa robí elektronickou formou pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov, ktorý bude mať obec k dispozícii počas celej doby sčítania. Sčítaním domov a bytov sú podľa zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov poverené obce SR. Povinnými osobami pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára sú výlučne obec a osoba vykonávajúca správu bytového domu.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané garáže, obývané  neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Podľa § 9 zákona č. 223/2019 Z. z. obec vykoná sčítanie domov a bytov vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov.  Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude obsahovať predvyplnenú databázu údajov integrovaných z Registra adries, Katastra nehnuteľností, Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, Registra organizácií, „Zoznamu stavieb“.

Obec využije pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne údajové zdroje. Odporúčané sú najmä daňová evidencia, technická správa o urbanistickom, architektonickom a stavebnom riešení stavby, výkresy k projektovej dokumentácii, technická správa o zdravotechnike, plán inžinierskych sietí, technická správa k vykurovaniu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie na čističku odpadových vôd, doklad o vývoze septiku a i. 

Sčítanie domov a bytov vykonávajú v obci poverené osoby. Úlohou poverenej osoby je úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov. 

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov umožní sledovať priebeh sčítania domov a bytov pomocou funkcionality „Monitoring“.

Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.

Na stiahnutie resp. preštudovanie:

Vážení majitelia nehnuteľností, bytových domov a iných obydlí v obci Topoľčianky:

 

Napriek daňovej evidencii i evidencii stavebných povolení, obec Topoľčianky nemá údaje (tzv. premenné ) napr. o obytnej ploche domu, výmene okien, poslednej obnove strechy, obnove vonkajšieho plášťa domov za posledných 10 rokov.

V tejto súvislosti sa obec Topoľčianky obracia na vlastníkov a Správcov nehnuteľností písomnou žiadosťou o vyplnenie tabuľky s chýbajúci údajmi pre zabezpečenie úspešného priebehu sčítania domov a bytov 2021.

 

Manažér poverených osôb:

  • Mgr. Anton Segíň, prednosta OcÚ, č.tel.: 0908057223, email: topolcianky@topolcianky.sk.

 

Poverené osoby sčítania v obci Topoľčianky:

  • Mária Partlová, Matričný úrad, č.tel.: +421907944607, email:  matrika@topolcianky.sk.
  • Ľubica Krajčová, Referentka obce, č.tel.: 037/6301222, email: spravamajetku @topolcianky.sk.

 

Vážení spoluobčania, veríme že pri vzájomnej spolupráci, sčítanie v našej obci prebehne úplne a bez problémov.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

Obec

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:498
TÝŽDEŇ:1598
CELKOM:3273804

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov