Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na základe § 11 ods. 4 písm. k zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva tento

 

Rokovací  poriadok


Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach

§ 1
Úvodné ustanovenie

1.Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.

2.Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

3.O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákona č. 369/1990 Zb. resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

 

§2
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

1.Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách zvolá  starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo  do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci v ktorej bolo zvolené.

2.Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 1 tretej vety zákona č. 369/1990 Zb., zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční  30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný alebo  odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

3.Ustanovujúce zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu nového starostu  starosta zvolený v predchádzajúcich voľbách.

4.Následne – po schválení programu informuje poverený člen volebnej komisie  o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy Obce Topoľčianky. Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce zloží novozvolený starosta sľub  čo potvrdí aj podpisom. Po zložení sľubu odovzdá doterajší starosta insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvolenému starostovi.

5.Starosta, prípadne vopred určený novozvolený poslanec  prečíta znenie sľubu poslanca. Poslanci zložia sľub podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste a pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.

6.Po vykonaní sľubu poslancov starosta zistí,  či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

7.Zvolený starosta predloží obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. Po jeho schválení predloží starosta návrh na voľbu mandátovej, návrhovej prípadne iných komisií a voľbu ich predsedov. Voľby prebiehajú verejným hlasovaním.

8.Obecné zastupiteľstvo určí plat starostu, prípadne schváli zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

9.Návrh uznesení ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pripravuje doterajší starosta v spolupráci s novozvoleným starostom. Návrhy na uznesenia vychádzajú z programu rokovania a musia obsahovo zodpovedať výsledkom rokovania. Uznesenia podpisuje starosta  najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom na jeho ustanovujúcom zasadnutí.

 

§ 3
Príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva

1.Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva organizuje starosta v súčinnosti so zástupcom starostu obce, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom.

2.Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva začína starosta so zástupcom starostu a poslancami najmenej 10 dní pred vymedzeným termínom a určí:

3.Materiály určené na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva, resp. nariadenie obce.

Tieto materiály obsahujú najmä:

– názov materiálu

– návrh na uznesenie

– dôvodovú správu

Ak  je na programe rokovania prejednanie nariadenia obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti a dôvodov.

4.Spracovateľ materiálu a prednosta obecného úradu zodpovedajú za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom.

6.Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na zasadnutie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad. Pozvánka a všetky materiály na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa doručujú všetkým poslancom najneskôr 7 dní pred uskutočnením zasadnutia, výnimočne 24 hod. pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

 

§ 4
Program rokovania obecného zastupiteľstva

1.Návrh programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovej stránke.

2.Obecné zastupiteľstvo na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení rozhodne hlasovaním.

3.Obecné zastupiteľstvo môže na návrh starostu alebo poslanca  navrhnutý program doplniť alebo zmeniť.

4.Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starosta. Ak zástupca starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

5.Návrh bodov programu a ich poradia predkladá starosta na základe vlastných návrhov, návrhov jednotlivých komisií , jednotlivých poslancov a pod.

6.Tieto návrhy musia byť doručené písomne na obecný úrad najneskôr  10 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva.

7.V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní  alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu  samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.

8.Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho zasadnutie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o dôvode prerušenia a o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

9.Po vyčerpaní programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta zasadnutie ukončí.

 

§ 5
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1.Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby najmenej raz za tri mesiace.

2.Mimoriadne zasadnutie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov, alebo petíciou skupina obyvateľov obce Topoľčianky v počte 30 % všetkých oprávnených voličov, a pri slávnostných príležitostiach.

3.Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta obce pozvánkou spravidla 7 dní pred dňom konania obecného zastupiteľstva, najneskôr však 3 dni pred zasadnutím. Mimoriadne zasadnutie sa zvoláva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.

4.Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva  podľa §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. postupuje sa podľa §12 ods. 2 a 3. zákona č. 369/1990 Zb.

 

§ 6
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

1.Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

2.Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

3.Na rokovanie obecného zastupiteľstva môžu byť pozvaní hostia.   Okruh  pozvaných na rokovanie obecného zastupiteľstva určí starosta obce.

4.Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.

5.Rokovanie vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec.

6.Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezentácie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.

7.V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

8.V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania v zmysle §12 ods. 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. a určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

9.Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

10.Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko, ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (komisie), vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil.

11.Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starosta alebo zástupca starostu, resp. príslušný predseda komisie obecného zastupiteľstva (ak ide o jej správy, alebo návrhy) alebo hlavný kontrolór.

12.Ak na rokovaní požiada v súvislosti s prerokúvaným programom o slovo poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec   Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

13.K rozprave k prerokovaným bodom programu sa hlásia poslanci zdvihnutím ruky. Poslanci môžu hovoriť v tej istej veci maximálne 10 minút. Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou, ktorá sa vzťahuje k veci. Faktická poznámka nesmie presiahnuť dĺžku 1 minúty. V prípade, že faktická poznámka presiahne zhora uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. Počet faktických poznámok je neobmedzený.

14.Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.

15. Ak niekto ruší zasadnutie obecného zastupiteľstva, najmä svojím nevhodným správaním a porušovaním tohto rokovacieho poriadku, môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej miestnosti po tom, čo ho predtým upozornil. Proti vykázaniu kohokoľvek z miestnosti môže poslanec vzniesť námietku, o ktorej rozhoduje obecné zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním.

16.Rozprava sa spravidla končí vtedy, keď  vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie rozpravy môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

17.Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch (napr. na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec, pri sobášoch a pod.) starosta prípadne poslanec používa insígnie.

18.Na začiatku ustanovujúceho a posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva  sa spieva alebo hrá hymna SR.

 

§7
Príprava  a postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva

1.Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s  materiálmi predkladanými obecnému zastupiteľstvu. Za ich včasnú prípravu  zodpovedá predkladateľ návrhu a poslancom sa poskytnú spolu s ostatnými  materiálmi. Návrhy na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá starosta obce alebo ním poverený poslanec.

2.Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich s termínmi pre ich splnenie.

3.Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi, prednostovi obecného úradu, riaditeľovi základnej školy a riaditeľkám materských škôlok.

4.Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

5.O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje ešte pred hlasovaním o návrhu na uznesenie a to v poradí v ktorom sa podali. Ak prijatý pozmeňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce návrhy o týchto ďalších návrhoch sa už nehlasuje.

6.Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.

7.Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného  uznesenia, poradie určí starosta, resp. predsedajúci.

8.V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch  alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou prípadne starostom. Schválením jednej alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté. Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív, starosta, resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

9.Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom.

10.Ustanovenie § 13 ods. 6. zákona č. 369/1990 Zb. sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

11. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa § 13 ods. 6. zákona č. 369/1990 Zb. pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo pozastavené uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

12.Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta  najneskôr do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. Poslanci obecného zastupiteľstva a dotknuté osoby obdržia kópiu uznesenia do 15 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

 

§ 8
Príprava a postup prijímania
všeobecne záväzných nariadení obce

1.Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil zákon, môže vydať obec všeobecne záväzné nariadenia (najmä v súvislosti s    § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  ).

2.Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje  podľa § 6, §6a, § 6b zákona č. 369/1990 Zb.

3.Všeobecne záväzné nariadenia  obce nemôžu byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a so štatútom obce.

4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o všeobecne záväznom návrhu nariadenia. Návrh všeobecne záväzného nariadenia  sa zverejní aj na webovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

5.Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia  začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia   prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

6.K predloženému návrhu všeobecne záväzného nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy.

7.Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

8.Všeobecne záväzné nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

9.Na prípravu všeobecne záväzných nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

 

§9

Dopyty – interpelácie poslancov

1.Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupiteľstva klásť otázky starostovi, zástupcovi starostu obce, prednostovi obecného úradu, hlavnému kontrolórovi, riaditeľovi základnej školy , riaditeľkám materských škôl vo veciach výkonu ich práce. Ich ďalšie oprávnenia vyplývajú z §25 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. Interpelácie sa vznášajú v rámci samostatného bodu programu rokovania obecného zastupiteľstva nazvaného „interpelácia“

2.V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.

 

§10
Organizačno-technické zabezpečenie
rokovaní obecného zastupiteľstva

1.O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený program rokovania, podstatu diskusných príspevkov poslancov prípadne všetkých ktorým bolo udelené slovo, čísla prijatých uznesení a výsledky hlasovania k prejednávaným bodom programu. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení overovatelia a prednosta obecného úradu.

2.Zápisnicu vyhotovuje poverený zapisovateľ – obyčajne prednosta obecného úradu a musí byť vyhotovená do 10 dní od schválenia  obecným zastupiteľstvom.

3.Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú v zmysle Registratúrneho poriadku pre Obecný úrad Topoľčianky.

4.Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.

5.Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva obce a dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie.

 

§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

2.Poslanci obecného zastupiteľstva a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

3.Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach dňa 24.2.2011

4.Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 25.2.2011. Týmto dňom sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach  zo dňa 30.7.2010

 

Juraj Mesko

starosta obce

 

 

 

Samospráva

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:390
TÝŽDEŇ:2622
CELKOM:3240217

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov