Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

MŠ SNP

MŠ SNP

Materská škola, SNP 11, Topoľčianky

Materská škola bola otvorená 20. októbra 1987, keď po prvýkrát privítala 60 detí a ich rodičov.

Celý personál vo vedení s pani riaditeľkou Mgr. Máriou Kuklovou sa od samého začiatku starali o to, aby sa deti v novom prostredí dobre cítili. Počas ďalších rokov prechádzala materská škola mnohými zmenami, menili sa riaditeľky –od 1991 do 1992 p. Hana Herdová, od 1992 do súčasnosti p. Bc.Ľubica Pavková ako aj pedagogický a prevádzkový personál. Jej zriaďovateľom je od 1.7.2002 Obec Topoľčianky. Celodennou i poldennou výchovou a vzdelávaním poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie od 3 do 6 rokov, ako i deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Je umiestnená v prízemnej, účelovej budove, v tichom prostredí, ktoré je vzdialené od hluku a rušnej komunikácie. Nachádzajú sa tu priestory pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov, jedálne s kuchyňou, práčovňa, telocvičňa, učebne na rôzne aktivity s deťmi. Priestory s príslušenstvom pre deti sú svetlé a priestranné. Z prízemných tried sa  vychádza na terasy s priamym napojením na školskú záhradu, ktorá je vybavená pieskoviskami a preliezkami, čo nám umožňuje uskutočňovať  s deťmi množstvo pohybových a relaxačných aktivít.


Materská škola pracovala od roku 1997 na projekte Škôl podporujúcich zdravie a v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu realizuje interné projekty:
Adamko hravo-zdravo,

 • Hrajme sa spolu, nech nie som sám,
 • Mám rád seba aj teba,
 • Chceme dýchať čistý vzduch,
 • Naučme deti piť čistú vodu /získané ocenenie AQUA –Zvolen/
 • Špinďúra v kráľovstve čistoty,
 • Evička nám ochorela,
 • Kvapka krvi,
 • Sladkosti závislosťou,
 • Bezpečná škola /získané bezpečnostné vesty, didaktický materiál s dopravnou tematikou/,
 • Rok v MŠ /získané ocenenie KOS- Nitra/,
 • Som gramotný,
 • Túlame sa s PC myšou,
 • Pozrime sa do prírody, čo osoží a čo škodí,
 • Poznávame prírodu všetkými zmyslami,

Naučme sa prírodu poznávať, cítiť, chrániť /získané ocenenie- Životné prostredie Banská Bystrica,
Ekologická stopa.


Od roku 2005 sa deti materskej školy prostredníctvom krúžkovej činnosti pod vedením odbornej lektorky zoznamujú s anglickým jazykom. V rámci plnenia cieľov jednotlivých projektov úzko spolupracujeme s lesným závodom v Topoľčiankach, s CHKO Ponitrie, Krajským osvetovým strediskom v Nitre, so strediskom environmentálnej výchovy Teplý vrch.
Vo výchovno- vzdelávacej činnosti sa zameriavame hlavne na environmentálnu výchovu a na poznávanie miestnych ľudových tradícií. Počas celého školského roka uskutočňujeme s deťmi a rodičmi množstvo zaujímavých aktivít:

 

 • Jeseň pani bohatá
 • Vitamínové dni, výstava tekvicových strašidiel, postavičiek spojená s jesennou opekačkou
 • V rámci úcty k starším kultúrny program a posedenie so starými rodičmi
 • Jesenná vychádzka do prírody
 • Šarkaniáda v spolupráci s rodičmi
 • Návšteva 1. ročníka ZŠ,
 • Mikulášska besiedka v MŠ s rodičmi,
 • Stretnutie s Mikulášom v obci,
 • Vianoce v našej MŠ, ľudové zvyky a tradície,
 • Vianočná besiedka s rodičmi,
 • Testy školskej zrelosti v spolupráci CPPP a P,
 • Fašiangový karneval v kultúrnom dome v spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom,
 • Spoločný zápis predškolákov do 1.ročníka základnej školy,
 • Marec- mesiac knihy, návšteva miestnej knižnice, výstavka kníh v MŠ,
 • Jarný lúčik, prednes detí v kultúrnom dome,
 • Beh oslobodenia našej obce,
 • Deň Zeme- ekoaktivity v spolupráci s CHKO Ponitrie, lesnými pedagógmi,
 • Strom premien, výstava s environmentálnou tematikou v spolupráci s rodičmi,
 • Návšteva hasičskej zbrojnice,
 • Deň matiek, kultúrny program v obci,
 • Účasť na výtvarných súťažiach,
 • Športová olympiáda ku Dňu detí v MŠ,
 • Slávnostná rozlúčka s deťmi- budúcimi prvákmi- rozdávanie osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania spojená s opekačkou a posedením s rodičmi. 

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde si navzájom pomáhame, rešpektujeme sa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.

MŠ SNPMŠ SNPMŠ SNPMŠ SNP

 

Samospráva

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:458
TÝŽDEŇ:2747
CELKOM:3250027

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov