Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

SŠU Topoľčianky

Náplň činnosti odborného zamestnanca

stanovuje Zákon NR SR č. 596/200 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernica č.7/2004-E, ktorou sa určuje vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy. Spoločný školský úrad vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve  na základe Smernice Smernica č. 34/2014 MŠVVaŠ SR nasledovné činnosti :

  • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie,
  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, najmä v oblasti

a) riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu

b) ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách a v základných umeleckých školách,

c) ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

  • iné oblasti činností podľa potrieb a pokynov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. a zákonom č. 597/2003 Z.z.
  • Odborní zamestnanci obcí ako školských úradov môžu zabezpečovať aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí a najmä  môžu pripravovať podklady vo veciach zaraďovania a vyraďovania základných škôl do siete škôl a školských zariadení,  zrušovania základných škôl, zmien v sieti škôl a školských zariadení.
  • Poradenskú pomoc pri tvorbe rozpočtu

 

Konkrétna činnosť sa riadi  plánom rozpracovaným podľa úloh na školský rok.

1. Eduzber  /výkazy o počte detí MŠ, ŠKD, stravníkov v ŠJ a žiakov ZŠ/

2.  Na základe výkazov o stave ZŠ k 15. septembru aktualizuje databázu základných škôl  a materských škôl.

3. Pravidelným vydávaním Obežníka plní SŠÚ aktuálne a operatívne úlohy vyplývajúce z požiadaviek MŠ SR a Oddelenia školstva Okresného úradu Nitra.

4. Organizuje pracovné stretnutia zriaďovateľov a riaditeľov ZŠ,/ MŠ/obvodu SŠÚ

5. Organizuje metodické stretnutia, školenia, pre záujemcov ZŠ, a MŠ  obvodu SŠÚ

6. Spoluorganizácia Stolnotenisového turnaja Mikroregiónu Tríbečsko pre žiakov ZŠ

7. výkazy o znečistení ovzdušia

8. Organizuje pracovné stretnutia riaditeľov ZŠ, a MŠ  obvodu SŠÚ, metodické semináre  

     podľa záujmu

9. Beh oslobodenia obcí: Topoľčianky, Sľažany

10. Futbalový turnaj žiakov z malotriednych základných škôl

11. Atletické hry Mikroregiónu Tríbečsko  v Žitavanoch

12. Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ a MŠ k ukončeniu a zhodnoteniu šk. roka.

Samospráva

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:402
TÝŽDEŇ:2634
CELKOM:3240229

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov