Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

ZŠ Litoměřická

Základná škola Topoľčianky patrí k plnoorganizovaným školám s právnou subjektivitou, ktorú získala k 1. máju 2002.

Poskytuje základné vzdelanie pre žiakov 1. – 9. ročníka, od 5. ročníka ju navštevujú aj žiaci z okolitých obcí – Hostie, Žikava, Lovce.

Vyučovací proces sa realizuje v dvoch budovách školy. V budove na Cintorínskej ulici sa vyučuje časť žiakov 1. stupňa. V budove sú štyri triedy, zborovňa, kabinet, malá plynová kotolňa a sociálne zariadenia. Zo štyroch učební slúžia tri pre triedy v ročníkoch a zvyšná štvrtá učebňa slúži pri delení žiakov na jazyky, náboženskú výchovu a iné predmety.

Súčasťou areálu tejto budovy školy je malé ihrisko s pieskoviskom a záhrada s ovocnými stromami, ktorú žiaci využívajú hlavne počas vyučovania výchovných predmetov.

V juhozápadnej časti obce na Litoměřickej ulici sa nachádza hlavná budova školy, kde sídli aj riaditeľstvo školy. Táto budova má spolu 20 tried. Z toho 6 odborných učební: učebňa informatiky a výpočtovej techniky, fyziky, chémie, prírodopisu, zemepisu a výtvarnej výchovy. Okrem týchto učební škola disponuje dielňou, ktorá slúži na obrábanie kovov a dreva, cvičnou kuchynkou, veľkou telocvičňou o rozmeroch 289 m štvorcových a malou telocvičňou o rozmeroch cca 20 m štvorcových.

V priestoroch budovy je riaditeľňa, zborovňa, učiteľská a žiacka knižnica, osem kabinetov a zariadenie školského stravovania s príslušenstvom a kapacitou 80 – 100 osôb za hodinu. Súčasťou budovy je aj plynová kotolňa o výkone  2×400 kW.

Celý areál školy má rozlohu 18400 m štvorcových. Súčasťou areálu je jedno trávnaté futbalové ihrisko s atletickou dráhou 220m, asfaltové ihriská na volejbal a malý futbal, detské prekážkové ihrisko, dve pieskoviská ( jedno z nich slúži pre potreby TV) a školský pozemok o rozmeroch 1550 m štvorcových. Pred budovou školy je malý parčík.

Celý areál školy slúži žiakom na regeneráciu síl počas prestávok a je sprístupnený žiakom a verejnosti aj po vyučovaní v čase voľna.

 

 História školy

Celý kultúrny život Topoľčianok sa sústreďoval v miestnej ľudovej škole, ktorá sa po prvý raz objavila v historickom materiáli v roku 1564. Škola stála na križovatke Kostolnej a Hlavnej ulice, zo severnej strany pri ceste vedúcej na Skýcov a udržala sa tam až do konca 19. storočia. Vyučovalo sa podľa bežných osnov vtedajších cirkevných škôl a celá výučba bola pod kontrolou a patronátom miestneho zemepána. Učebná látka sa skladala z vyučovania katechizmu, životopisov svätých, nácviku náboženských piesní a kolied. V určitom rozsahu sa vyučovali základy čítania a počtov. Ďalšiu zmienku o škole nájdeme v rokoch 1822 – 1876, kedy bol v Topoľčiankach učiteľom a organistom Ján Mackovič. V roku 1896 sa uvádza 260 školopovinnných detí. V roku 1911 bola otvorená štátna ľudová škola s dvoma budovami na vŕšku za kostolom, tento vŕšok dosahuje maximálnu výšku v katastri obce. Súčasťou každej budovy bol aj učiteľský byt (v druhej budove je dnes materská škola).

V roku 1946 dochádza k školskej reorganizácii. V Topoľčiankach popri Štátnej ľudovej škole, ktorá bola osemročná, vzniká aj Štátna meštianska škola, ktorú navštevujú žiaci s lepším prospechom nielen z Topoľčianok, ale aj z okolia. Do roku 1953 sa vyučovací proces realizoval v štyroch budovách – 3 triedy v miestnej hradnej stráži, 5 tried v hornej škole na Cintorínskej ulici – ľudová škola, 2 triedy v dolnej škole a 2 triedy v obecnej budove. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné pre Topoľčianky postaviť novú školu. Obvod školy pozostával z nasledovných obcí: Machulince, Obyce, Žikava, Lovce, Skýcov, Kňažice (toho času Žitavany), Jedľové Kostoľany a Topoľčianky.

V roku 1953 bola dostavaná budova školy na Litoměřickej ulici a 1. septembra toho roku začal nový školský rok v priestoroch tejto budovy. Do obvodu školy patria už len obce Skýcov, Hostie, Obyce, Machulince, Žikava, Lovce a Topoľčianky. Kolaudácia novej budovy školy sa uskutočnila 10. februára 1954.

Koncom roka 1970 sa v škole odstránila dvojsmennosť vo vyučovaní. Na vyučovanie sa získala tretia budova v parku – tzv. Hradná stráž. Od druhého polroka šk. roka 1983/1984 sa vyučovalo už iba v dvoch budovách, nakoľko budova Hradná stráž bola prepožičaná Ministerstvu vnútra SR. Z tohoto dôvodu sa opätovne začalo dvojsmenné vyučovanie. V jesenných mesiacoch v roku 1985 sa začala výstavba prístavby budovy na Litoměřickej ulici – „Dolná škola“, išlo o prístavbu školskej jedálne a piatich učební. Začiatkom nového školského roka 1988/1989 sa odstránila dlhoročná dvojsmennosť dokončením prístavby školy.

V decembri roku 1988 začala skúšobná prevádzka novej plynovej kotolne. Na prelome rokov 2002/2003 bola splynofikovaná budova školy na Cintorínskej ulici, z toho dôvodu musela byť jedna trieda zrekonštruovaná na malú plynovú kotolňu a zároveň sa vybudovali nové sociálne zariadenia. Koncom roku 2003 bola táto budova  školy napojená na miestnu kanalizáciu. Približne v rovnakom čase začala aj rekonštrukcia podlahy telocvične s kompletným protišmykovým povrchom. V roku 2005 bola zámkovou dlažbou vydláždená prístupová cesta ku škole  na Litoměřickej ulici, boli zrekonštruované sociálne zariadenia na prízemí budovy a vymenená strešná krytina budovy školy. V máji roku 2006 bola budova na Litoměřickej ulici napojená na miestnu kanalizáciu.

 

Kontakt:

Meno školy: Základná škola Topoľčianky
Adresa školy: Litoměřická 32
Telefón: Riaditeľstvo školy: 00421376301321
Školská jedáleň: 00421376301369 
Webová adresa: http://zstopolcianky.edupage.org/
Email školy: zstopolcianky@gmail.com   

 

Samospráva

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 551
TÝŽDEŇ: 3155
CELKOM: 2508816

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY