Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

ZŠ Litoměřická

Charakteristika školy

Základná škola je plnoorganizovaná má 1.-9.ročník  . Je spádovou školou pre obce Hostie od 5. ročníka, Lovce a Žikava od 1. ročníka. Škola mala dve budovy vzdialené od seba 1000 m. Storočná budova na Cintorínskej ulici splnila svoju úlohu a skončila svoju prevádzku školským rokom 2013/2014. Vo  februári 2014 začala výstavba novostavby na Litoměřickej ulici. Od septembra 2014 pribudla k starej šesťdesiat ročnej budove  nová prístavba pre žiakov prvého stupňa, aby tak žiaci  mali v septembri zabezpečený vyučovací proces už v novom školskom pavilóne.

Prístavba zaberá takmer 600 m2 zastavanej plochy, v rámci ktorej sa vybudovali 4 triedy pre žiakov 1.a 2.ročníka, šatne, kabinet, zborovňa, WC, technická miestnosť pre vykurovanie objektu. Výstavbou nového pavilónu sa dosiahlo vzdelávanie žiakov 1. až 9. ročníka v jednom školskom zariadení, v ktorom budú mať zabezpečené kvalitné podmienky pre vyučovací proces, mimoškolské a športové aktivity bez zbytočných presunov, ktoré im tento presun predovšetkým v prípade nepriaznivého počasia komplikovali.

Súčasťou školy na Litoměřickej ulici (66 ročná budova) je zariadenie školského stravovania s kapacitou 200 žiakov/hod a školský klub detí (4 oddelenia). V areáli školy  je multifunkčné  ( 650 m2) a  trávnaté futbalové ihrisko s atletickou dráhou a doskočiskom. V budove sa nachádza  knižnica, veľká (300 m2) a malá  telocvičňa  dve učebne IKT, päť učební s interaktívnou tabuľou, dve triedy pre vyučovanie cudzích jazykov a jedna trieda multifunkčná. Celkový areál školy je priestranný, parkový s možnosťou vyučovania v prírode pod altánkom 25 m2. Kapacita školy je cca 500 žiakov. Priemerný počet žiakov za posledné tri roky je 338. Spolu má škola 24 tried vrátane dielne, IKT učebni, knižnice a jazykových učební.

 

Z histórie základnej školy

  Celý kultúrny život Topoľčianok sa v minulosti sústreďoval v miestnej ľudovej škole, ktorá sa po prvý raz spomínala v historickom materiáli z roku 1564. Škola stála na rohu Kostolnej a Hlavnej ulice na severnej strane obce pri ceste vedúcej na Skýcov. Udržala sa tam až do konca 19. storočia.

 Vyučovalo sa podľa bežných osnov vtedajších cirkevných škôl a celá výučba bola pod kontrolou a  patronátom zemepána. Učebná látka sa skladala z vyučovania katechizmu, životopisov svätých, nácviku piesní a kolied. V určitom rozsahu sa vyučovali základy čítania, písania a počtov. Ďalšiu zmienku o škole nájdeme v rokoch 1822 - 1876, kedy bol v Topoľčiankach učiteľom a organistom Ján Mackovič.

   V roku 1911 bola otvorená Štátna ľudová škola s dvomi budovami na vŕšku za kostolom.

Súčasťou každej budovy bol aj učiteľský byt. Dnes je v jednej  budove MŠ a v druhej sa vyučujú prváci a druháci.

   V roku 1946  dochádza k školskej reorganizácii v Topoľčiankach. Popri štátnej ľudovej škole, ktorá bola osemročná, vzniká aj štátna meštianska škola, ktorú navštevujú žiaci s lepším prospechom nielen z Topoľčianok, ale aj z okolia.

 

Školský rok 1946 - 1947

  

Štátna meštianska škola v Topoľčiankach bola otvorená dňa 1. septembra 1946, prvým riaditeľom bol Michal Šimo.

Učitelia: Anna Šimová, Cyril Pospiech, Cecília Šurdová, Štefánia Skutecká,Bernard Pobuda - kaplán.

 Do 1. septembra 1946 žiadna meštianska škola v Topoľčiankach nebola. Žiaci navštevovali sedemtriednu štátnu ľudovú školu. Štátna obvodná meštianska škola v Topoľčiankach  bola slávnostne otvorená dňa 1. septembra 1946. Topoľčianky mali v tom čase 2080 obyvateľov.

   Dňa 8. septembra 1946 sa uskutočnila návšteva prezidenta Dr. E. Beneša - žiaci vytvorili kordón od stanice až k  slavobráne s nápisom " Vítame Ťa, prezidente náš". Prezident prišiel do Topoľčianok vlakom o 13,30 hod. Pri slávnostnom uvítaní ho za školskú mládež vítal žiak V. triedy štátnej ľudovej školy.

   25. septembra 1946  usporiadalo žiactvo p. prezidentovi lampiónový sprievod.

   26. septembra 1946 ráno odišiel prezident so svojím sprievodom preč.

K Vianociam 1946 poslal p. prezident Dr. E. Beneš pre žiakov ľudovej a meštianskej školy  15  000 Kčs.

Na spoločnej schôdzi obidvoch rodičovských združení sa rodičia rozhodli, že treba obdariť každého topoľčianskeho žiaka rovnako – po 54 Kčs.

   Do obvodu školy patrili: Topoľčianky (sídlo školy), Machulince, Obyce, Hostie, Žikava.

Škola bola umiestnená v budove bývalej detskej opatrovne a v budove štátnej ľudovej školy, kde  sa dve triedy zrušili z dôvodu otvorenia meštianskej školy. Dve triedy boli umiestnené v budove bývalej opatrovne a jedna trieda s riaditeľňou v budove ľudovej školy. Vlastnú budovu škola nemala.

 

Školský rok 1947- 1948

   Vyučovať sa začalo v 5 triedach: I.A, I.B, II.A, II.B a III.

Počet tried stúpol o dve.

Počet žiakov v triedach: I.A – 48, I.B – 43, II.A – 40, II.B – 46, III. – 34.           

Spolu 211 žiakov, z toho 99 chlapcov a 112 dievčat.

Počet členov učiteľského zboru 7, vrátane riaditeľa školy.

Riaditeľom školy bol do 8. apríla 1948 Michal Šimo a po ňom A. Šimová.

Rímsko-katolícky kaplán - Štefan Drinka.

Vyučovalo sa: v dolnej škole (detská opatrovňa) - 2 triedy, na  Hradnej stráži - 2 triedy a 1 trieda v budove národnej školy, tu bola aj riaditeľňa.

15. septembra 1947  na letný pobyt prišiel prezident Dr. E. Beneš - vítala ho žiačka II. triedy M. Šlosiarová.

   Školský obvod tunajšej strednej (meštianskej) školy tvorili:  Topoľčianky - sídlo školy, Machulince, Žikava, Hostie, Obyce a Skýcov. 26. apríla 1948 sa stal riaditeľom školy Pavol Križo.

Žiaci si pripomenuli 29. výročie smrti M.R. Štefánika.

Deň matiek – oslava.

Knižné odmeny najlepším žiakom na konci roka - dar rodičovského združenia.

 

 Školský rok 1948- 1949

   Počet tried sa zvýšil na 7, triedy: I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.

Počet žiakov:  309, z toho 149 chlapcov a 160 dievčat.

Učiteľský zbor : 9 členov.

Škola bola umiestnená v troch budovách:

dolná škola - 2 triedy,

horná škola - 2 triedy,

Hradná stráž (prezidenta republiky) - 3 triedy.

1948 - prezident K. Gottwald nenavštívil svoje letné sídlo - napriek tomu budova Hradná stráž bola pre tento účel zatvorená a nevyučovalo sa v nej do 14. októbra.

Dar prezidenta pre školu 6.000 Kčs - pre sociálne slabých 12 žiakov po 500 Kčs.

August 1948 - príchod prezidenta K. Gottwalda -  uistenie, že stavba školy v Topoľčiankach sa uskutoční. Predchádzali tomu snahy rodičov o výstavbu novej školy. - neboli úspešné.

Končili prví absolventi JEDNOROČNÉHO UČŇOVSKÉHO NÁUKOBEHU pri tunajšej škole - 27 žiakov.

 

Školský rok 1949 - 1950

  

Podľa zápisu v školskom roku 1949 - 1950 sa zvýšil počet žiakov a tým aj tried. Tým sa otázka stavby školy stala v dôsledku rastu počtu žiakov naliehavejšia a neodkladná. V auguste 1949 príchodom K. Gottwalda do Topoľčianok sa dostalo obyvateľom bezpečného uistenia, že stavba strednej školy v Topoľčiankach sa uskutoční čo najskôr. V kolektívnom  programe bola požiadavka postaviť budovu pre 11 tried, zvlášť byt pre riaditeľa a 3-4 učiteľov. Budova by mala byť moderná a vybavená potrebnými učebňami, kabinetmi, telocvičňou s príslušenstvom, školskou kuchyňou.

Učiteľský zbor tvorilo 11 členov, vrátane riaditeľa Pavla Križu. Dar od prezidenta k Vianociam 1949 – 10 000 Kčs.

V obecnom dome (bývalý hostinec Ferus) bol zriadený útulok pre sociálne slabých žiakov - od 1.12. tu boli umiestnené aj  dve triedy,  zapísaných bolo 15 žiakov, na konci školského roka sa tu podávali raňajky, obedy, večera.

 Vzniklo hnutie pionierov na škole.

 Bol vypracovaný lokalizovaný program školskej budovy, pozemok dala zdarma Obec Topoľčianky na bývalom farskom heneféciu , žiadali postaviť budovu pre 11 tried a zvlášť byt pre riaditeľa a 3-4 učiteľov,  telocvičňu s príslušenstvom a kuchyňu. Plány vypracovali Československé stavebné závody do konca augusta 1950.

V tom čase bola škola umiestnená v 4 budovách takto :

3 triedy na Hradnej stráži,

5 tried v hornej škole - ľudová škola,

2 triedy v dolnej škole,

2 triedy v budove obce.

   Obvod školy pozostával z nasledovných obcí :Machulince – 57 žiakov, Obyce – 77 žiakov, Žikava – 44 žiakov, Lovce – 16 žiakov, Skýcov – 22 žiakov, Kňažice – 1 žiak, Jedľové Kostoľany – 3 žiaci a  Topoľčianky  - 117 žiakov.Spolu 404 žiakov, napríklad : 1.A - 56 žiakov, I.B - 51 žiakov, I.C - 54 žiakov. Po školskej reorganizácii v roku 1950 vzniká Osemročná stredná škola a meštianska škola je zrušená.

 

Školský rok  1950--1951

 

Počet tried 9, obvod školy ako v predchádzajúcom školskom roku:

Topoľčianky – 119 žiakov, Hostie – 58 žiakov, Lovce – 25 žiakov, Machulince – 52 žiakov,

Obyce – 87 žiakov, Skýcov – 30 žiakov, Žikava – 51 žiakov.

Spolu 422 žiakov.

Učilo sa v 4 budovách.

Od jesene 1950 bola výstava novej školy v plnom prúde.

Pribudli noví kolegovia - Viktor Sopko zo strednej školy vo Vrábľoch a Ján Čepček z národnej školy v Topoľčiankach.

 

 Školský rok 1951 – 1952

 

Výstavba novej školskej budovy pokračuje, v septembri je už pod strechou.Bolo 11 tried s počtom detí z obcí:

Topoľčianky – 141 žiakov, Machulince – 46 žiakov, Lovce – 34 žiakov, Žikava – 50 žiakov,

Skýcov – 42 žiakov, Hostie –  94 žiakov, Obyce 140 žiakov.

Spolu 547 žiakov.

Keďže Obyce mali nad 100 žiakov, boli zriadené dve triedy v Obyciach.

Spolu sa učilo v 4 budovách .

Od 12. novembra 1951 prišiel nový riaditeľ Jozef Kletečka.

 

Školský rok 1952/1953

 

Počet tried 14 – zavedené striedavé vyučovanie, učilo sa v 4 budovách: horná škola, obecný dom, dolná škola, hradná stráž.

Od. 1. júna riaditeľ školy Jozef Kletečka  nastúpil na vojenskú službu a na jeho miesto nastúpila A. Beličínová.

Ukončenie školského roka bolo v budove,, Hradnej stráže“ ako rozlúčka s touto budovou.

 

Školský rok 1953 – 1954  otvorenie budovy  školy na Litoměřickej ulici

   Školský rok začal 1. septembra 1953 na dvore novostavby školy slávnostným príhovorom p. riaditeľky A. Beličínovej.

Kolaudácia novostavby bola 10. februára 1954. No  okolie budovy školy bolo neupravené. Park- záhradu  pred školou navrhol záhradník Karol Zatkalík. Žiaci a učitelia podľa plánu realizovali terénne úpravy, sadili dreviny, zregulovali 1500 m2 zeminy do hĺbky 70 cm a upravili 200 m2 chodníkov v okolí školy.

    Aj keď otvorením novej budovy vznikli nové priestory, vyučovanie zostalo dvojzmenné. Ročníky 6.-9.( 11 tried v novostavbe školy) + 2 kurzy sa vyučovali doobeda, pretože ich navštevovali prevažne žiaci z okolitých dedín a ročníky 1.-5.( 6 tried v starej budove hornej školy) poobede. Do obvodu školy Topoľčianky patrili obce  Skýcov, Hostie, Obyce, Machulince, Žikava a Lovce s celkovým počtom žiakov 439 plus dva kurzy 48 žiakov.  

Najviac žiakov bolo v 6.B - 48 žiakov. Riaditeľkou školy bola Adela Beličínová, zástupca riaditeľa Juraj Komárovský st. a pedagogický zbor tvorilo  24 učiteľov.

V jesenných a jarných mesiacoch sa na školskom dvore konali rozcvičky a vyučovanie začínalo desaťminútovkami.  Boli zavedené žiacke knižky a rodičia ich kontrolovali raz týždenne. Každá trieda mala svoj výbor, predsedovia výborov  podávali každý deň hlásenie  zástupcovi školy J.Komárovskému  o priebehu dňa v triede. Na škole bola zriadená aj družina  so 150 žiakmi, vychovávateľky boli Alžbeta Orolínová a po nej Anna Hözlová. V škole bol nainštalovaný školský rozhlas, pomocou ktorého dávalo riaditeľstvo pokyny k práci učiteľom a žiakom. Počas  roka žiaci zbierali neplatné mince, vyzbieralo sa 7,69 kg - druhé miesto v okrese –bolo to  z dôvodu  neočakávanej  meny  peňazí v Československu v roku 1953.

 

Školský rok 1955 - 1956

riaditeľ školy Juraj Komárovský st., zástupca riaditeľa školy Klement Lukáč,

9. februára navštívili školu spisovatelia: Rudolf Móric, Jozef Horák, Elena Čepčeková.

 Školský rok 1957 - 1958

      -    18. apríla 1958 - príchod prezidenta A. Novotného - žiaci program,

8 najlepších členov spevácko-tanečného krúžku pozval prezident A. Novotný na Medzinárodný deň detí do Lán v Českej republike,

v roku 1957 sa začína družba Topoľčianky – Litoměřice, na celoštátnom školskom podujatí v Prahe sa stretol riaditeľ školy v Topoľčiankach  Juraj Komárovský st. s riaditeľom Osemročnej strednej školy v Litoměřiciach a došlo k osobnej dohode a družbe obidvoch škôl.

 

Školský rok 1958 - 1959

27. - 30. septembra 1958 bol riaditeľ školy Juraj Komárovský st. podpísať družbu s I. Osemročnou strednou školou v Litoměřiciach,

17. marca 1959 navštívil našu školu riaditeľ I. Osemročnej strednej školy  v Litoměřiciach p. Antonín Lebeda,

16.-20. januára 1959 navštívili našu školu pracovníci z Litoměříc,

žiaci nadviazali priateľské vzťahy prostredníctvom korešpondencie a vzájomnej návštevy.

 Školský rok 1960 - 1961

       - školská reforma - základné povinné všeobecné vzdelávanie sa uskutočňuje v základných deväťročných školách  1.-

          5.ročník I. stupeň  /   6.-9. ročník   II. stupeň,

        - riaditeľ školy je Klement Lukáč, zástupca riaditeľa školy je Ján Svitok.

 

Školský rok 1962 - 1963

         - 26 tried    /10 tried prvý stupeň/,  35 učiteľov vrátane riaditeľa,

         - február - prvý detský karneval.

 

Školský rok 1965 - 1966

vyučuje sa na škole nemecký jazyk,

žiak F. Lukáč - 7 dňový zájazd do mesta Příbramy na stretnutie mládeže s prezidentom ČSSR a vládou,

žiak F. Benč- za odmenu vyslaný na 3 dni do Viedne.

 Školský rok 1965 - 1966

postup žiaka v ľahkej atletike medzi posledných 15 škôl v ČSSR,

družstvo dievčat získalo 3. miesto a celkovo škola obsadila 8. miesto z 15 škôl, žiačka M. Laktišová - cena pre najlepšiu štvorbojárku ČSSR.

 Školský rok 1966 - 1967

17. novembra 1967 zomrel po dlhej a ťažkej chorobe bývalý riaditeľ školy Juraj Komárovský st.,

v roku 1967 - 10. výročie družby ZDŠ Topoľčianky a I. ZDŠ Litoměřice.

 Školský rok 1968 - 1969

30. januára 1969 bol prvýkrát na škole kurz spoločenského tanca, ukončenie kurzu bolo tanečným večierkom "Venček" - apríl 1969,

22. apríla 1969 bol na škole požiar, vznikol pod prístreškom pri telocvični.

 Školský rok 1969 - 1970

23. septembra 1969 - mesto Litoměřice oslávilo 750. výročie svojho vzniku, osláv sa zúčastnili aj učitelia našej školy.

Školský rok 1970 - 1971

12. októbra bola na škole odstránená dvojzmennosť vo vyučovaní, na vyučovanie sa  získala tretia budova v parku - Hradná stráž - slávnostné otvorenie.

 Školský rok 1971 - 1972

nástup nového riaditeľa školy Tibora Páleníka,

zástupca zostal pán učiteľ Ján Svitok,

počet žiakov 614,

v tomto školskom roku si žiaci našej školy dopisujú so žiakmi v nemeckom Trinvillsburgenu pri Severnom mori,

1972 - 15. výročie družby ZDŠ Topoľčianky - ZDŠ Litoměřice 30-členná delegácia pricestovala do Topoľčianok na oslavu tohto jubilea.

 Školský rok 1973 - 1974

škola má dvoch zástupcov riaditeľa školy : Jána Svitoka a Ľudovíta Mravíka,

riaditeľ je Tibor Páleník.

 Školský rok 1974 - 1975

28. marca 1975 je škola spoluorganizátorom 1. ročníka Behu oslobodenia Topoľčianok, ktorý si zachoval tradíciu až dodnes, zúčastňujú sa ho pretekári z celého Slovenska a v niektorých ročníkoch sa objavili aj pretekári zo zahraničia.

 Školský rok 1976 - 1977

riaditeľ školy p. Tibor Páleník, zástupca riaditeľa školy p. Ľudovít Mravík,

august 1976 - v tom čase prichádza nový školník pán  Karol Polák,

17.11.1976 - beseda so spisovateľkou Kristou Bendovou,

máj 1977 - 20. výročie družby ZDŠ Topoľčianky a I. ZDŠ Litoměřice.

 Školský rok 1977 - 1978

riaditeľ školy je Tibor Páleník, zástupca riaditeľa školy Ľudovít Mravík a Michal Sládek.

Školský rok 1980 – 1981

škola a TJ Tatran organizovali Majstrovstvá Západoslovenského kraja v bežeckom lyžovaní žiakov. Účasť na Majstrovstvách SR si zabezpečili žiaci 8.ročníka Gabriela Heleninová a Jozef Barát (8.miesto)-postup na majstrovstvá ĆSSR.  

Školský rok 1981 - 1982

jún 1982 - tento rok bol 25. výročím družby medzi spriatelenými školami Topoľčianky - Litoměřice, oslava sa konala v Zámku v Topoľčiankach.

 Školský rok 1982 - 1983

nastala zmena na poste zástupcu riaditeľa školy, po odchode Ľ. Mravíka túto funkciu prevzala pani učiteľka. A. Bieliková.

 Školský rok 1983 - 1984

v tomto školskom roku zaznamenal učiteľský zbor dosť zmien, niektorí odišli do dôchodku, medzi nimi aj bývalý riaditeľ školy p. Klement Lukáč a niekoľko pedagogických pracovníkov odišlo na iné školy v okrese, pedagogický zbor bol doplnený novými učiteľmi,

od druhého polroku sa vyučovalo iba v dvoch budovách, pretože budova Hradná stráž bola prepožičaná MV SR. Z tohto dôvodu začalo dvojzmenné vyučovanie. Spoločná pedagogická rada všetkých pracovníkov ZŠ Topoľčianky a ZŠ Litoměřice vo Valašskom Meziříčí.

Školský rok 1985 - 1986

v jesenných mesiacoch 1985 sa začala výstavba prístavby budovy na Litoměřickej ulici - dolná škola - išlo o prístavbu školskej jedálne a šiestich  učební,

pristavením novej časti sa predpokladalo zlepšenie podmienok pre stravovanie a odstránenie  dvojzmennosti vyučovania.

 Školský rok 1986 - 1987

r. 1987 - 30. výročie družby ZŠ Topoľčianky a I. ZŠ Litoměřice sa uskutočnilo 26. - 28. júna v Litoměřiciach.

 Školský rok 1987  - 1988

r. 1988 - 31. januára odišiel do dôchodku učiteľ telesnej výchovy p. Ján Dolnák, ktorý mal veľkú zásluhu na mnohých športových úspechoch školy.

 Školský rok 1988  - 1989

začalo vyučovanie v novej prístavbe ZŠ, v novej časti školy sa začali vyučovať ročníky 1.-2. stupňa a tým sa odstránila dlhoročná dvojzmennosť vo vyučovaní,

v decembri 1988 začala skúšobná prevádzka novej plynovej kotolne,

v priebehu školského roka bola škola vybavená 10 počítačmi PMD - 85 v triede výpočtovej techniky, kde začal pracovať krúžok výpočtovej techniky,

žiaci besedovali so slovenským spisovateľom Andrejom Chudobom.

 Školský rok 1989 – 1990

účasť žiaka Gabriela Orlíka na celoslovenskom finále v Behu Mladej Fronty a Smeny na Duchonke v kategórii starší žiaci,

dňa 7. februára 1990 nastúpil do funkcie riaditeľa školy PaedDr. Ondrej Valach, ktorý bol do funkcie zvolený vo voľbách, zástupcom riaditeľa školy je p. Ivan Šimovič,

začala sa oprava vonkajšej fasády školy a upravovala sa parková časť okolia po výstavbe prístavby.

Školský rok 1990 - 1991

rozšírilo sa vyučovanie cudzích jazykov v 5. ročníku (anglický a nemecký),

na jeseň sa v škole opäť objavili stavbári, bolo potrebné vymeniť strešnú krytinu na telocvični, v budove č. 2 v hornej škole bola zabudovaná nová bunka pre WC,

19.-20. októbra - stretnutie oboch družobných pedagogických kolektívov v Otrokoviciach, o peknom stretnutí vyšiel článok v Učiteľských novinách,

začiatok januára 1991  sa nakrúcal film o škole, žiakoch a historických pamiatkach, odvysielaný bol v detskej relácii MINIMAX,

v januári navštívil školu arcibiskup Monsignor Ján SOKOL,

14. júna sa konala beseda so spisovateľom Ladislavom Ťažkým,

19. júna škola privítala herečku Emíliu Vášáryovú,

divadelné predstavenie našich žiakov - Biela pani.

 Školský rok 1991 - 1992

počas prázdnin budova č. 2 - horná škola - bola zrekonštruovaná elektrická sieť, do tried nainštalované elektrické kúrenie,

počas prázdnin sa uskutočnil kurz anglického jazyka pod vedením stredoškolského profesora p. Michala Šebeňu, ktorý  žil v Kanade a pomáha škole aj dnes,

v tomto školskom roku začala na poste zástupcu riaditeľa školy pracovať p. Jaroslava Fábryová,

školu navštívil známy športový komentátor Gabo Zelenaj,

dňa 5. apríla 1992 zomrel p. učiteľ Juraj Komárovský ml., syn bývalého riaditeľa školy,

pri každoročných výmenných zájazdoch družobných škôl  prišla so žiakmi z Litoměříc ako učiteľka na tejto škole bývalá vynikajúca reprezentantka  ČSFR v bežeckom lyžovaní Květa Jériová- Pecková, v škole sa pri tejto príležitosti uskutočnila beseda, kde K. Jériová ukázala deťom vzácne olympijské medaily,

v tomto školskom roku slávila družba medzi ZŠ Topoľčianky a I. ZŠ Litoměřice 35 rokov.

Školský rok 1992 - 1993

pre zlepšenie vyučovania anglického jazyka prišiel do školy anglický lektor Mekcall David,

v decembri začal vychádzať školský časopis "Prvosienka",

žiačky Lenka Haverlíková a Michaela Beňová získali 1. miesto v štafete na Majstrovstvách Slovenskej republiky v behu na lyžiach –Šachtičky pri Banskej Bystrici, v súťaži jednotlivcov L.Haverlíková získala 3. miesto,

3. mája 1993 navštívil Topoľčianky prezident SR Michal Kováč s manželkou, pani Emília Kováčová pri tejto príležitosti navštívila ZŠ,

divadelné predstavenie našich žiakov Radúz a Mahuliena.

 Školský rok 1993 - 1994

celý september prebiehal v slávnostnej atmosfére, lebo obec Topoľčianky oslavovala svoje 700. narodeniny a na všetkých oslavách sa veľkou mierou podieľala aj naša škola, celoobecné oslavy sa uskutočnili v sobotu 11. a v nedeľu 12. septembra,

stretnutie žiakov s redaktorom Slovenského rozhlasu Pavlom Hudíkom,

v auguste sa konali Majstrovstvá Slovenska v šachu dospelých v Zámku Topoľčianky, pri organizovaní pomáhala aj základná škola,

školu navštívil generál Ing. Ján Husák, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - beseda so žiakmi.

 Školský rok 1994 - 1995

v tomto školskom roku začal pracovať detský folklórny súbor Heluška,

v januári sa prihovoril žiakom trnavský pomocný biskup J.E.Mons. Dominik Tóth,

počas prázdnin zomrel v Litoměřiciach zakladateľ družby pán Lebeda,

beseda žiakov so slovenským spisovateľom a publicistom Miroslavom Piusom.

 Školský rok 1995  - 1996

v novembri si žiaci mohli vypočuť zážitky cestovateľa RNDr. Františka Keleho, CSc.,

žiak Mikuláš Schön získal v behu na lyžiach 1. miesto na Bielej stope SNP,

v máji pricestovalo 46 žiakov do Topoľčianok a 7 pedagogických pracovníkov zo slovenskej školy v Bekešskej Čabe z Maďarska, deti sa učili spolu s našimi žiakmi, aby sa zdokonaľovali v slovenskom jazyku.

 Školský rok 1996 - 1997

do školy zavítal slovenský rytec František Horniak, bývalý žiak našej školy,

7.- 9.marca sa konali v Račkovej doline Majstrovstvá Slovenskej republiky v bežeckom lyžovaní žiakov, v štafetovom behu získali Mikuláš Schön a Ján Ožvalda titul majstrov Slovenskej republiky, 

v máji prišiel do školy štáb Slovenskej televízie nakrúcať reláciu "Centrum nápadov".

 Školský rok 1997 -1998

zmena nastala na poste zástupcu riaditeľa školy, začiatkom šk. roka prevzala túto funkciu p. Jana Šabová,

na jeseň sa konala oslava pri príležitosti 40. výročia družby ZŠ Topoľčianky a I. ZŠ v Litoměřiciach - oslavy pripravili litoměřickí priatelia,

koncert rodáčky z Topoľčianok p. Elišky Hornej a krásny umelecký zážitok mali žiaci aj z koncertu Petra Michalicu vo farskom kostole,

na medzinárodných zimných hrách žiakov v Slovinskom Maribore zvíťazil v behu na lyžiach Ján Ožvalda ,druhé miesto získal Mikuláš Schön,

na Bielej stope SNP získal 3. miesto Mikuláš Tinák,

uskutočnil sa druhý ročník detskej výtvarnej akadémie Čmáranice za spoluúčasti akademických maliarok T. Žitňanovej a O. Bajúsovej a O. Solovyovej.

 Školský rok 1998 - 1999

uskutočnilo sa pozoruhodné stretnutie po 25 rokoch bývalých žiakov ZŠ Litoměřice a ZŠ Topoľčianky, toto stretnutie sa konalo v Topoľčiankach a zúčastnilo sa na ňom 25 bývalých žiakov z Litoměříc a 40 z Topoľčianok a bývalí triedni učitelia,

opäť sa v škole nakrúcalo a to televízna relácia "Vianoce v Topoľčiankach",

na konci školského roka najlepší žiaci školy boli na slávnostnom obede v hoteli Národný dom Topoľčianky, táto pekná tradícia sa opakovala každý rok,

na konci školského roka pri slávnostnom ukončení sa s rodičmi, žiakmi  a pedagógmi rozlúčil riaditeľ školy PaedDr. Ondrej Valach z dôvodu odchodu do dôchodku.

 Školský rok 1999 - 2000

v tomto školskom roku nastúpilo nové vedenie,  riaditeľkou  školy sa stala Mgr. Jana Šabová a  zástupca. riad. školy Mgr. Jozef Barát., obidvaja rodáci z Topoľčianok,

14.11. 1998 zomrela pani učiteľka Gizela Komárovská, všetci členovia rodiny Komárovských pôsobili ako pedagógovia na našej škole,

žiačka Daniela Vidová získala v celoslovenskom kole literárnej súťaže 2. miesto,

v marci sa škola pripojila na internet vďaka rodákovi z Topoľčianok pánovi Michalovi Šebeňovi, ktorý pôsobil v Kanade.

Školský rok 2000 – 2001

počet žiakov 501, učiteľov 32,

v decembri sa uskutočnila v telocvični  beseda s vojakmi prieskumnej jednotky, ktorá bola odvysielaná v Slovenskom rozhlase,

 zo služieb našej školy odchádza   pán učiteľ Tibor Páleník.

 Školský rok 2001 – 2002

počet žiakov 505, počet pedagogických zamestnancov  33, nepedagogických 9,

od 1. 5. 2002 sme školou s právnou subjektivitou, v právnych vzťahoch  vystupuje škola vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto  vzťahov, zriaďovateľom je Obec Topoľčianky,

v máji školu navštívil  bývalý žiak Ján Kocian  a podelil sa so žiakmi o svoje bohaté zážitky z futbalovej kariéry ako reprezentant Československa a neskôr tréner,

Deň detí prišiel s deťmi osláviť známy moderátor a zabávač Jožo Pročko.

 Školský rok 2002 – 2003

tento školský rok začal na škole učiť- zastupovať bývalý riaditeľ školy PaedDr.Ondrej Valach,

11.-12.október oslavy 45. výročia družby našej školy a z Litoměřic v priestoroch OcÚ Topoľčianky,

na prelome rokov 2002/2003 bola splynofikovaná budova školy na Cintorínskej ulici, z toho dôvodu musela byť jedna trieda zrekonštruovaná na malú plynovú kotolňu a zároveň sa vybudovali nové sociálne zariadenia, koncom školského  roku  bola táto budova  školy napojená na miestnu kanalizáciu,

 koncom januára sa stala v škole lúpež,

1.mája zomrel dlhoročný učiteľ  Koloman Zemanovič  z Machuliniec,

v júni školu navštívil spisovateľ Daniel Hevier,

do dôchodku odišli pán učiteľ Michal Sládek  a Karol Čančo .  

  Školský rok 2003 – 2004

oslavy 50. výročia otvorenia budovy na Litoměřickej ulici v dňoch 13.10.2003-17.10.2003,

v dopoludňajšom programe vystúpili vtedajšia podpredsedníčka SOV Mária Mračnová a zabávač Jožo Pročko,vo večernom programe účinkovali deti ZŠ a bývalí žiaci školy Robo Kazík, František Ďuriač, 

8.11.  sa začala rekonštrukcia palubovky v telocvični s kompletným protišmykovým povrchom v budove na Litoměřickej ulici,

31.mája sa uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľa školy, ktoré vyhlásil zriaďovateľ školy –Obec Topoľčianky. Výberová komisia rozhodla vymenovať do funkcie riaditeľa školy Mgr.Jozefa Baráta ku dňu 1.8.2003,

7.júna sa realizoval projekt INFOVEK,  škola bola napojená bezplatne na internet a dostala 6 ks PC,

8.-9.6.2003 škola spoluorganizovala Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu.

 Školský rok 2004 – 2005

nové vedenie školy: riaditeľ školy Mgr.Jozef Barát, zástupkyňa školy Mgr. Jaroslava Fábryová,

škola má 17 tried a 434 žiakov,

 do vzdelávacieho procesu sa zaviedli vzdelávacie poukazy, ide o osobitný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiakov pre krúžkovú činnosť,

v novembri bola beseda so spisovateľom Lacom Zrubcom, predstavenie diela Hrušovské truhlice,

posedenie s bývalými zamestnancami školy,

Monitor 2005, išlo o prvé  testovanie všetkých  žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky,

začiatkom  apríla, presnejšie 4.4-8.4. navštívili   školu pracovníci  štátnej školskej  inšpekcie, aby vykonali komplexnú inšpekciu, výsledné hodnotenie školy  bolo  známkou chválitebný,

13.júna školu navštívili herečka  Soňa Valentová s dcérou Katarínou Hasprovou, ktorá deťom zaspievala,

žiačka Mária Balčiráková získala druhé miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v orientačnom behu v Smoleniciach,

v hodnotení škôl za Nitriansky kraj vo vedomostných a športových súťažiach naša škola obsadila 10.miesto z 320 škôl,

do dôchodku odišla pani učiteľka Alžbeta Judinová,

1.júla  sa konal 4 dňový  výlet zamestnancov školy po Pieninách,

 v závere školského roka bola zámkovou dlažbou vydláždená prístupová cesta ku škole  na Litoměřickej ulici,

 počas prázdnin boli zrekonštruované sociálne zariadenia na prízemí budovy školy na Litoměřickej ulici a vymenená strešná krytina budovy školy.

 Školský rok 2005 – 2006

v tomto  školskom roku  stúpol počet žiakov na 1.stupni dôsledkom vyradenia malotriednej školy v Žikave zo siete škôl, čo znamenalo zánik tejto školy v spomínanej obci,

 ku Dňu učiteľov zástupkyňa KŠÚ  v Nitre pani Šestáková  odovzdala čestné uznanie pani učiteľke Agnese Šútorovej  za dlhoročnú prácu vo výchove a vzdelávaní žiakov,

ku Dňu učiteľov boli ocenení zamestnanci školy starostom obce, čestné uznania za dlhoročnú prácu vo výchove a vzdelávaní boli udelené PaedDr.Anne Sýkorovej, Mgr.Jane Farkašovej, PaedDr.Jane Bakaľárovej,

čestné uznanie za 30- ročnú prácu pri vytváraní a udržiavaní podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov bolo udelené školníkovi Karolovi Polákovi,

v máji roku 2006 bola budova na Litoměřickej ulici napojená na miestnu kanalizáciu,

 prácu v našej škole ukončili pani učiteľka Kornélia Šustáková a Agnesa Šútorová,

výlet zamestnancov školy do Kežmarských Žľabov.

 Školský rok 2006 – 2007

        -   4.februára  v ranných hodinách zomrel pán kanonik Emil Scheimer,

        -   pri slávnostnom posedení ku Dňu učiteľov dňa  29.marca v DKS Topoľčianky odovzdal čestné  uznanie riaditeľovi školy  

            Mgr. Jozefovi Barátovi starosta obce Juraj Mesko. Čestné uznanie bolo udelené KŠÚ v Nitre . 

        -   27.4 - 28.4.- 50.výročie družby medzi ZŠ Topoľčianky a ZŠ na Valech v Litoměřiciach,

1.jún MDD -  let balónom nad dostihovou dráhou,

 jún otvorenie multifunkčného ihriska s umelým povrchom, pásku slávnostne prestrihol Ján Kocian, bývalý žiak školy, reprezentant Československa vo futbale a neskôr tréner slovenskej futbalovej  reprezentácie,

vybudoval sa nový chodník položením dlažby pod oknami riaditeľne a zborovne školy.   

 

Školský rok 2007 – 2008

školu navštevovalo 371 žiakov,  195 z Topoľčianok, 76 z Hostí, 51 z Loviec, 38 zo Žikavy a 11 má iné bydlisko,

návšteva žiakov  futbalového zápasu slovenskej reprezentácie v Trnave s Walesom,

20. októbra zavítal do Topoľčianok prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, v priestoroch pred zámkom ho privítali žiaci školy,

beseda s archeológom PhDr.Matejom Ruttkayom,

v januári do Topoľčianok opäť zavítala vzácna návšteva, prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič so svojím kolegom prezidentom Českej republiky Václavom Klausom, pred zámkom ich vítali žiaci a učitelia,

žiačka Dominika Bieliková postúpila do národného kola súťaže Štúrov Zvolen, Veronika Zrastáková v národnom kole Európa v škole získala čestné uznanie, v republikovom kole výtvarnej súťaže Záhrada očami detí  boli ocenené práce Jany Meskovej, Romany Gajdošovej,Adama Ferejeho,

dievčatá na Majstrovstvách Slovenska v orientačnom behu v Spišskej Novej Vsi v zložení Andrea Poštulková, Viktória Baľčiráková a Veronika Zrastáková  získali v štafete druhé miesto,

zapojili sme sa do projektu na skvalitnenie podmienok vzdelania našich žiakov cez Ministerstvo výstavby a regiónalneho rozvoja SR pre oblasť školská infraštruktúra na rekonštrukciu a modernizáciu budovy školy na Litoměřickej ulici v celkovom objeme 27 mil. Sk, odpoveď na žiadosť  pre zriaďovateľa bola kladná,

prijatím nového školského zákona školám vznikla povinnosť  vypracovať vlastný školský vzdelávací program, ďalšou zmenou boli dva povinné cudzie  jazyky, od 3. ročníka prvý a od 6.ročníka druhý cudzí jazyk,

do dôchodku odišla pani učiteľka Marta Drahošová a zo školy odišla aj pani učiteľka Marta Švecová,

výlet zamestnancov školy –Orava.   

  Školský rok 2008 – 2009

Škola má 344 žiakov

zamestnanci školy účasť na výstave Pedagogika, Biblióteka v Bratislave

 od januára platíme eurom

8. apríl- zastihla nás neuveriteľná správa pri ktorej nám všetkým zostalo smutno, nešťastnou náhodou sa utopil náš žiak 9.A triedy Mário Danko zo Žikavy

4.-5.mája v celoslovenskom finále Coca-cola školský futbal získali naši futbalisti druhé miesto a len o vlások im ušiel zájazd do Francúzska

Peter Zrasták získal 1.miesto na Majstrovstvách Slovenska v atletike v behu na 1000 m  v Nových Zámkoch a v ten istý deň absolvoval aj Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu v Bratislave

1.jún začiatok prác na rekonštrukcii a modernizáciu budovy školy na Litoměřickej ulici gro prác sa realizovalo cez  letné prázdniny-výmena okien,dvier , strechy prístavby, zateplenia, výmena vykurovacích telies i rozvodov ústredného kúrenia, rekonštrukcia umyvárne, školskej jedálne a novej učebne IKT 

výlet zamestnancov školy do Slovenského raja    

 Školský rok 2009 – 2010

oneskorený začiatok školského roka o tri dni z dôvodu rekonštrukcie školy,

priestorové a materiálno-technické podmienky školy sa výrazne zlepšili   po rekonštrukcii a modernizácii školy z eurofondov  v roku 2009,

 škola má 333 žiakov, 25 pedagogických zamestnancov a 10 prevádzkových zamestnancov,

 vznik občianskeho združenia ,,Deti Topoľčianok“,

vo februári žiaci siedmeho ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik v areáli školy a jej okolí,

ku  Dňu učiteľov prednosta  KŠÚ v Nitre  PaedDr. Vladimír Ďuga  udelil čestné uznanie zástupkyni školy Mgr. Jaroslave Fábryovej  za dlhoročnú prácu vo výchove a vzdelávaní žiakov na slávnostnom ocenení pedagógov v Nitre.

12.-16.4. bola vykonaná v našej škole kompletná inšpekcia ŠIC z Nitry,

4. mája sme organizovali Majstrovstvá kraja v orientačnom behu,

18.júna  sa vrátil na miesto, kde pôsobil ako žiak, významný slovenský rytec a tvorca známok František Horniak, rodák zo Žikavy, na zámku v Topoľčiankach sa konal slávnostný krst novej známky s námetom  kostola sv. Michala v Drážovciach za účasti žiakov školy,

v hodnotení škôl v rámci Nitrianskeho kraja za vedomostné a športové súťaže sme získali 3. miesto,

v auguste sa konal výlet zamestnancov školy –Čičmany, Rajecká Lesná, Vrátna dolina.

Školský rok 2010 – 2011

vyučovalo sa v 15 triedach s 317 žiakmi,

pedagogických zamestnancov školy je 25 vrátane dvoch vychovávateliek a dvoch kňazov,

vianočný koncert s husľovým virtuózom Petrom Michalicom,

doplnenie výsadby parčíku pred školou mladými sadenicami tují ,

2. miesto  získala Veronika Zrastáková na Majstrovstvách SR v orientačnom behu,

žiaci siedmeho ročníka  absolvovali plavecký výcvik v kaštieli Mojmírovce,

výlet žiakov 5.-6. ročníka do Hainburgu,

deviataci strávili noc v škole. 

  Školský rok 2011 – 2012

počet žiakov 317, z toho 7 študovalo v zahraničí, počet pedagogických zamestnancov bolo  26 a nepedagogických 10,

stretávka bývalých žiakov po 50-tich  a 55-tich rokoch,

ako vidiecka škola sme  boli zaradení do projektu športové poukazy, osem vidieckych  škôl a osem mestských škôl v rámci Slovenska,

v marci bolo vyhodnotenie  projektu  Európa v škole umeleckej aj písomnej časti,

beseda žiakov školy s europoslankyňou Katarínou Neveďalovou,

3.miesto  získala Veronika Zrastáková na Majstrovstvách SR v atletike behu na 800m.

 

Školský rok 2012 – 2013

 -  počet žiakov 312,

-  beseda žiakov prvého stupňa so spisovateľkou Ivanou Jungovou,

-  medzi žiakov šiesteho ročníka zavítal starosta obce Juraj Mesko,

-  výchovný koncert s finalistkou Česko-slovenskej Superstar Paulínou Ištvancovou,

-   3.miesto získala Patrícia Laktišová v krajskom kole súťaži  Slávik Slovenska,

-  v apríli zomrel  Michal Sládek,

- výlet zamestnancov školy do okolia Skalice.

 

Školský rok 2013-2014

13.12.2013 - oslavy 60. výročia otvorenia budovy na Litoměřickej ulici

výstava dokumentácie a staršej didaktickej techniky z príležitosti výročia školy

montáž odsávania v zariadení školského stravovania – koniec februára

28.02.2014 -  začiatok prác na výstavbe novostavby školy (za hornú školu)

08.03.2014 -  realizácia Národného projektu – Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy v priestoroch našej školy

28.03.2014 -  za celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu v prospech rozvoja základného školstva bol ocenený ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR Dušanom Čaplovičom bývalý zamestnanec školy Mgr. Ladislav Šusták

 29.03.2014  - 40. ročník Behu oslobodenia – vyhodnotenie v priestoroch školy

 01.04.2014 – účasť dvoch bývalých žiačok školy na Majstrovstvách sveta v krose – IZRAEL (Veronika Zrastáková – 13. miesto, Nina Nováková – 81. miesto)

 11.04.2014 – exkurzia žiakov vo Viedni

 jún 2014 – plavecký kurz žiakov 7. ročníka – Mojmírovce

 20.06.2014 – rozlúčka zamestnancov školy so školou   NA BRIEŽKU – HORNÁ ŠKOLA

 30.06.2014 – ukončenie pôsobenia v pedagogických službách PaedDr. Ondrej Mravík

 počas prázdnin pokračuje výstava prístavby nového školského pavilónu

 31.08.2014 – posvätenie priestorov prístavby novostavby a „Deň otvorených dverí“

 

Školský rok 2014/2015

Počet žiakov 323 -18 tried ,celkový počet zamestnancov- 38 z toho pedagogických- 27

2.9.2014-slávnostné otvorenie novostavby a nového školského roka za prítomnosti predsedu NSK-Doc. Ing. Milana Belicu (bývalého žiaka školy),starostu obce Juraja Mesku, zástupcu investora stavby Vinárske závody Topoľčianky – Ing. Milama Waldnera, dodávateľa stavby Else plus –Emila Šutku a ďalších hostí  

18.9.2014-zomrela pani učiteľka Svitková

20.9.2014- stretávka bývalých žiakov po 50 rokoch

3.10.2014-začiatok projektu ,,Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov TšV“

28.11.2014-volejbalový turnaj učitelia- rodičia - žiaci

3.12. 2014–slávnostné uvedenie poštovej známky,, Zhasínajúci jeleň“ program žiaci školy v poľovníckom zámku

11.12.2014- vianočný výchovný koncert v rím. - kat. kostole sv. Kataríny

28.3.2015- zomrela Anna Turčanová upratovačka v hornej škole

15.4.2015 zábavný program so spisovateľom Danielom Hevierom

30.4. 2015–návšteva Viedne žiaci učiaci sa Nj

Máj -plavecký výcvik žiakov 7.ročníka v Mojmírovciach

-koncom školského roka odchádza  zo školských služieb po 39 rokoch na poste školníka- Karol Polák

Celá škola v rátane novostavby je od jesene 2014 pokrytá sieťou WIFI  Ubiquiti  s väčšou šírkou pokrytia Long range a satelitným Tv signálom. Učebňa Nv ,jazykové triedy a dielňa (interaktívna tabuľa) sú vybavené didaktickou a IKT technikou na projektové  prezentácie. Interaktívne tabule získané z národných projektov sú nainštalované v dvoch kmeňových triedach na 2.stupni a jednej v kmeňovej triede na 1.stupni- novostavba.

 

 

Školský rok 2015/2016

 

Počet žiakov 323 -18 tried ,celkový počet zamestnancov- 36 z toho pedagogických- 26

-nový pán školník Marian Kurkin z Topoľčianok

18.12.2015-beseda žiakov školy  s Annou Karolínou Schmiedlovou v tom čase 26. hráčkou sveta v tenise a Patrikom Némom bývalým žiakom školy - reprezentantom Slovenska v tenise v mládežníckych kategóriách  

22.12.2015-účasť učiteľov na  vianočnom koncerte Lúčnica s IMT Smile v Bratislave

 3.2.-18.2. 2016 -lyžiarsky výcvik žiakov 8 .ročníka SKI Centrum Drozdovo

10.3.2016 okresné kolo projektu Európa v škole

31.3.2016 -2.miesto v krajskom kole získal žiak Adam Červený

28.4.2016- návšteva prezidenta SR Andrea Kisku  v Topoľčiankach

9.5.2016 –stretnutie žiakov školy s misionármi

-plavecký výcvik žiakov 7.ročníka

24.5.2016-,,Dotkni sa hviezd“ projekt účasť žiakov 5. ročníka v Šahách organizátor SOV

V starej učebni IKT sa vymenili  nové  PC v počte 10 kusov.  Do  zariadenia školského stravovania v jedálni sa zakúpili nové štýlové  stoličky a stoly,  vymenili drevené  parapety za nerezové pre výdaj stravy, dresy a regály. Telocvičné náradie sa doplnilo novými švédskymi debnami – 2 ks. Pokračovali sme výmenou starého školského nábytku  za nový v triedach na prvom poschodí – stoličky sú vo všetkých triedach vymenené za nové. Z vlastných zdrojov sme zakúpili  štyri  tabule do tried (2.poschodie), 2 ks notebook pre administratívne účely, kopírovacie zariadenie a 2 ks CD prehrávačov. Opravil sa prístrešok nad skladom zariadenia školského stravovania a strecha nad telocvičňou, no napriek tomu je v havarijnom stave. Kabinetné zbierky sa doplnili novými pomôckami, mapami.

 

 

Školský rok 2016/2017

 

Počet žiakov 326 -18 tried ,celkový počet zamestnancov- 39 z toho pedagogických- 27

Personálne zmeny :

-počas letných prázdnin odišla pani učiteľka Mgr. Jana Šabová

-po materskej dovolenke sa vrátila pani učiteľka Mgr. Zuzana Červená

- od septembra do našej školy prišla  pani učiteľka Ing. Erika Mladá  

- v septembri začiatok projektu ,,Antropometrické“ merania žiakov  4.a  8.ročníka

-projekt ,,Zdravie ciest  R1! žiaci  4.ročníka

19.11.2016-  1.ročník Chateau Run jesenný beh

6.12.2016 ,,Mikulášsky šachový turnaj“

8.2.2017-14.2-lyžiarsky výcvik žiakov 8 .ročníka SKI Centrum Drozdovo

11.2.2017  -zomrel Mons. Jozef  Zlatňanský

-škola sa zapojila do projektu : Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne -prešiel

-účasť  žiakov  na medzinárodnom futbalovom zápase v Trnave, Slovensko- Španielsko- internacionáli

18.5. 2017 beseda s autogramiádou Janou Dukátovou –slovenská reprezentantka vo vodnom slalome

29.5.3.6.2017 –škola v prírode žiaci 4.ročník

31.5-7.6. –plavecký výcvik žiakov 7.ročníka

23.6.-Olmpijský deň –celá škola

-futbalový zápas otcov proti svojim  synov

8.8.2017- zomrela pani učiteľka Valéria Šabíková

V troch triedach prístavby na 1. poschodí sa položila nová plávajúca podlaha o celkovej výmere      201 m 2. Štyri triedy na 1.poschdí sa vymaľovali. V novostavbe, kde sú umiestnení žiaci 1. a 2.ročníka sa vymaľovali všetky  triedy plus šatne a chodby. 

 

 

Školský rok 2017/2018

 

Počet žiakov  - 336 – 18 tried,celkový počet zamestnancov - 38,5 z toho pedagogických- 27

25.9.2017     -  beseda žiakov 9.ročníka s PaedDr. Ondrejom Valachom –T. G. Masaryk v Topoľčiankach

24.10. 2017-  MSR v cezpoľnom behu žiakov Pieniny- Červený Kláštor,                                                účasť traja žiaci: Timotej Mesko - 8.miesto, Aaron Belmenen -15.miesto, Gabriel Orlík- 29.miesto, v súťaži družstiev 4.miesto

29.11.2017  – beseda žiakov 8.-9. ročníka s historikom PhDr. Dušanom Kováčom Drsc. –vznik Československa

24.1-26.1. a 29.1.-31.1. 2018– lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka SKI CENTRUM Drozdovo

12.2.-16.2. 2018  –pobyt v škole 6.-9.roč. dvoch lektorov anglického jazyka (z Ruskej republiky a Brazílie)

24.3.2018    – 44.ročník Behu oslobodenia Topoľčianok

29.3.2018   -zomrela pani učiteľka  Katarína Čepčeková

17.4.2018  - slávnostný program spomienky na T. G. Masaryka v zámku, účasť žiakov v programe, organizátor MV SR

18.5-19.5.2018  - celoštátne kolo v ,,Geografickej olympiády“ v Bratislave účasť žiaka 9.ročníka Aarona Belmenena -10.miesto

21.5-25.5.2018 – žiaci 4. ročníka  v škole v prírode - Repište pri Sklených Tepliciach

21.5.2018 -  3.miesto v krajskom kole  získali ml. žiaci v malom futbale v Leviciach

2.6.2018 – futbalový zápas ku ,,Dňu detí“-  Lev Československa - Kocian team-  štadión Tatran Topoľčianky (Ján Kocian, Ľubomír Moravčík, Tomáš Skuhravý, Ivo Knoflíček, Lukáš Haraslín, Robo Petrovický, Miro Karhan, Igor Bališ,  Pavel Řehák, Jaroslav Timko, Július Šimon, Igor Demo , Leo Gudas, Jaroslav Dekýš, Ondrej Krištofík, Jozef Piaček, Dušan Herda ...)

7.6.2018 – 2.miesto na majstrovstvách v atletike vo vrhu guľou v Nových  Zámkoch  získala- Sofia Šlosiarová žiačka 7.ročníka

22.6.2018  - Olympijsky deň -,, Sparťan“

25.6.2018  -  ,,Káčer na bicykli“  za prítomnosti televízie TA3

-koncom školského roka odchádza do dôchodkového veku pani učiteľka Jarmila Gahérová 

Celkovo za všetky súťaže  spolu (predmetové a športové ) v Nitrianskom kraji z 322 škôl sme obsadili s počtom bodov 248 -13. miesto.

V školskom roku 2017/2018  v  štyroch   triedach   na 1. poschodí  sa opravila   podlaha (výmena  a brúsenie parkiet) o celkovej výmere 280 m2, vekom opotrebované a poškodené. Následne  sa  vymenili v týchto v štyroch triedach staré stoličky za nové.  Vymenili sa ochranné siete na oknách v telocvični a záchytné  siete na multifunkčnom ihrisku. Vybudoval sa drevený sedlový altánok o rozmeroch 25 m2.  V zariadení školského stravovania sa vymieňali okná na výdaj stravy -3 ks , plus  2 ks  dvere pri vstupoch do jedálne. Zakúpila sa priemyselná umývačka riadu. Opravil sa zvod  dažďovej vody, telocvičňa –novostavba.

 

 

 

Fakty z histórie Základnej školy Topoľčianky boli vypracované z dostupných materiálov, ktoré nie sú kompletné, a preto sa ospravedlňujeme za prípadne chýbajúce  nedostatky v texte.

 

 

 

 

 

Kontakt:

Meno školy: Základná škola Topoľčianky
Adresa školy: Litoměřická 32
Telefón: Riaditeľstvo školy: 00421376301321
Školská jedáleň: 00421376301369 
Webová adresa: http://zstopolcianky.edupage.org/
Email školy: zstopolcianky@gmail.com   

 

Samospráva

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:778
TÝŽDEŇ:5388
CELKOM:3272138

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov