Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Knižnica

 

Otváracie hodiny v Obecnej knižnici Topoľčianky:

pondelok: zatvorené
utorok: 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30
streda: 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30
štvrtok: nestránkový deň
piatok: zatvorené 

 

Knižnica

Obecná knižnica

Obecná knižnica v Topoľčiankach bola založená v roku 1967. Zriaďovateľom Obecnej knižnice je Obec Topoľčianky. Nachádza sa v priestoroch Domu kultúry a služieb. Na konci roka 2015 evidovala knižnica 12 336 zväzkov. Knižný fond je dopĺňaný z rozpočtu obce a z dotácií Ministerstvaobecná knižnica kultúry Slovenskej republiky. V roku 2015 sme zakúpili 165 ks a 116 ks bolo zapísaných z darov. Do konca roka 2015 zaevidovala Obecná knižnica v Topoľčiankach 266 čitateľov, z toho deti do 15 rokov - 126. Zrealizovaných bolo 4 287 výpožičiek a knižnicu navštívilo 1 148 čitateľov. Knižnica poskytuje aj služby verejného internetu, ktorý je pre návštevníkov bezplatný a je otvorený v rámci otváracích hodín v knižnici. Internet navštívilo do konca roka 2015 222 záujemcov.

 

ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V TOPOĽČIANKACH

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na základe zák. SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach § 4 ods. 2 písm. a) vydáva tento Štatút Obecnej knižnice v Topoľčiankach na základe Uznesenia č. 80/2023 OZ č. 6

Štatút

Obecnej knižnice Topoľčianky

 

§. I.

Všeobecné údaje:

1. Obecná knižnica Topoľčianky sa nachádza v budove Obecného úradu v Topoľčiankach, Hlavná 114.

§. II.

Organizačná štruktúra:

1. Zriaďovateľom Obecnej knižnice Topoľčianky je obec. Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá ani právo vystupovať v právnych vzťahoch. Všetky rozhodnutia prináležia zriaďovateľovi.

2. Štatutárom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch obce.

3. Metodickú pomoc a poradenskú službu poskytuje Obecnej knižnici v Topoľčiankach Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

§. III.

Poslanie knižnice:

1.Základným poslaním knižnice je budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond vrátane dokumentov miestneho a regionálneho významu. Knižnica prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb používateľov a k zlepšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, besedy...)

§. IV.

Sprístupnenie knižničných fondov:

1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť používateľom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.  

2. Knižnica poskytuje svoje služby používateľom bez rozdielu  ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia.

3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§. V

Správa a činnosť knižnice

1. Knihovník knižnice vedie odbornú evidenciu knižničných jednotiek, vypožičiava knihy čitateľom, vykonáva revíziu knižničného fondu a vyraďovanie kníh v knižnici. Knihovník vedie prírastkový zoznam kníh, zoznam čitateľov, denník o činnosti knižnice, ročný štatistický výkaz.

2. Knihovník zabezpečuje systematické doplňovanie, odbornú evidenciu, spracovanie, uchovávanie, ochranu, využívanie a sprístupňovanie knižničného fondu.

3. Za činnosť knižnice, hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.

4. Knihovník Obecnej knižnice Topoľčianky je podriadeným pracovníkom starostu obce Topoľčianky.

5. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice a zároveň sprostredkúvať požiadavky verejnosti na výber kníh do knižničného fondu. Na čele knižničnej rady je spravidla člen obecného zastupiteľstva. Knihovník je členom knižničnej rady.

§. VI.

Hospodárenie knižnice:

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na jej rozpočet. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.  

2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecných záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.

3. Knihovník je povinný zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie. Získané finančné prostriedky je povinný odovzdať 1-krát mesačne do pokladne Obecného úradu Topoľčianky.  

§. VII.

Záverečné ustanovenie:

1. Poskytovanie knižnično - informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.  Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2. Týmto Štatútom Obecnej knižnice Topoľčianky končí platnosť predchádzajúceho Štatútu,  schváleného obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach dňa 2. júna 2005 s nadobudnutou účinnosťou dňa 3. júna 2005.

3. Tento Štatút Obecnej knižnice Topoľčianky bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach č. 6, dňa 27.6.2023, uznesením číslo 80/2023 a nadobudol účinnosť dňom 28.6.2023.

 

Výpožičný poriadok v Obecnej knižnici

pri Obecnom úrade v Topoľčiankach
 

I.

1. Knihy a časopisy si má právo vypožičať každý občan, ktorý je registrovaným čitateľom Obecnej knižnice v Topoľčiankach, vlastní čitateľský preukaz a súhlasí s týmto výpožičným poriadkom.

2. Za jeden kalendárny rok čitatelia uhradia zápisné, ktoré činí pre

dospelých – 3,00 €

deti  – 1,00 €

3. Ak čitateľ zmení bydlisko, je povinný túto zmenu ihneď nahlásiť knižnici!

 

II.

1. knižničné fondy a zariadenie knižnice sú obecným majetkom. Každý čitateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Výpožičná lehota je: knihy – 1 mesiac

časopisy – 7 dní

2. Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu, je povinný hradiť knižnici výdavky spojené s upomienkou vo výške 2,00 €.

Medziknižničná výpožičná služba 2,00 € / kniha

3. Čitateľ je povinný vrátiť knižničné jednotky v neporušenom stave. Akékoľvek poškodenie knižničných jednotiek je poškodením obecného majetku. Prípadná strata knižničnej jednotky musí byť čitateľom nahradená. Stratené, či poškodené knižničné jednotky je možno nahradiť:

– tým istým dielom v rovnakom vydaní a väzbe

– iným vydaním rovnakého diela

– inou novou knihou z tej istej tematickej skupiny

 

III.

1. Je nutné, aby čitateľ ihneď oznámil knižnici výskyt infekčnej choroby v rodine. Počas trvania tejto choroby nemôžu byť čitateľovi poskytované výpožičné služby.

2. Za hrubé porušenie výpožičného poriadku Obecná knižnica

v Topoľčiankach môže na určitý čas, prípadne natrvalo, zrušiť právo čitateľa na poskytovania služieb /pri nenahradení škody/.

3. Výpožičná doba v knižnici je:

Pondelok zatvorené  
Utorok 8.30 – 12.00 13.00 – 16.30 hod.
Streda 8.30 – 12.00 13.00 – 16.30 hod.
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok zatvorené  

 

Fond na podporu umeniaV roku 2017 vďaka Fondu na podporu umenia, ktorý podporil z verejných zdrojov technické vybavenie Obecnej knižnice v Topoľčiankach vo výške 1 500,- €,  sme mali možnosť zakúpiť do knižnice 13 ks knižničných regálov kovových vo výške 2003,- € spolu so spolufinancovaním Obcou Topoľčianky.  Vďaka projektu sme knižnicu vymaľovali, vymenili osvetlenie a podlahu. Srdečne ďakujeme!  V roku 2018 bola podporená knižnica z verejných zdrojov FPU vo výške 

4 000,- €, spolu so spolufinancovaným Obcou Topoľčianky sme ukončili rekonštrukciu Obecnej knižnice Topoľčianky, vymenili sme všetky knižničné regály, nábytok a zariadili detský kútik.   

Obecná knižnica TopoľčiankyObecná knižnica TopoľčiankyObecná knižnica TopoľčiankyObecná knižnica TopoľčiankyObecná knižnica TopoľčiankyObecná knižnica Topoľčiankyknižnicaknižnicaknižnicaknižnica

V roku 2018 získala Obecná knižnica Topoľčianky dotáciu 1 500,- € z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na projekt Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Topoľčianky, vďaka ktorému sme spolu so spolufinancovaním Obcou Topoľčianky vo výške 434,80 € zakúpili 185  kníh v hodnote 1 934,80 €.

Z rozpočtu Obce Topoľčianky sme zakúpili ešte ďalších 59 ks kníh v hodnote 575,94 €. V roku 2018 sme zakúpili 244 kníh v celkovej hodnote 2510,74 €.

FPU

Dotácia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v roku 2019

     V roku 2019 boli poskytnuté Obecnej knižnici Topoľčianky finančné prostriedky z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v projekte „Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Topoľčianky“ vo výške 1 000,- €. So spolufinancovaním Obcou Topoľčianky vo výške 309,60 € sme z projektu zakúpili 130 ks kníh v hodnote 1 326,43 €.

     Celkovo bol knižničný fond v roku 2019 obohatený o 204 ks nových knižných titulov v celkovej hodnote 2 019,85 €. Obec Topoľčianky uvoľňuje z rozpočtu každoročne 1 000,- € na nákup kníh. Veľké poďakovanie patrí Fondu na podporu umenia a taktiež našej obci za finančné prostriedky, vďaka ktorým majú možnosť čitatelia čítať nové knihy.

Dotácia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na rok 2020 

V  roku 2020 získala Obecná knižnica Topoľčianky, tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch,  finančné prostriedky z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v projekte Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Topoľčianky. Suma vo výške 2 127,80 - €  bola použitá na nákup knižných titulov z každej oblasti literatúry pre všetky vekové kategórie čitateľov - deti predškolského veku, deti školského veku, študentov, dospelých i dôchodcov. Cieľom je  oboznámiť čitateľov s domácou i zahraničnou literárnou tvorbou. Z poskytnutej sumy 2 127,80 € bolo zakúpených 208 ks knižných titulov, detskej literatúry 73 ks, detskej náučnej 1 ks, beletrie pre dospelých 123 ks a náučnej literatúry 11 ks.

Dotácia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na rok 2021 

  V  roku 2021 získala Obecná knižnica Topoľčianky, tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch,  finančné prostriedky z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v projekte Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Topoľčianky. Suma vo výške 1 139,35 €  bola použitá na nákup knižných titulov z každej oblasti literatúry pre všetky vekové kategórie čitateľov - deti predškolského veku, deti školského veku, študentov, dospelých i dôchodcov. Cieľom je  oboznámiť čitateľov s domácou i zahraničnou literárnou tvorbou. Z poskytnutej sumy 1 139,35 € bolo zakúpených 102 ks knižných titulov. V roku 2021 bolo zakúpených spolu s financovaním z rozpočtu obce Topoľčianky  233 ks kníh v celkovej hodnote 2 031,73 €.

 

 

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:401
TÝŽDEŇ:2690
CELKOM:3249970

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov