Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Matrika

Matričný úrad

SÍDLO  ÚRADU: Hlavná ulica č. 114, Topoľčianky

ČINNOSŤ  ÚRADU

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka. Hlavné matričné činnosti :

 • Zápis novorodenca
 • Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
 • Vybavovanie úmrtia občanov
 • Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

SPÁDOVÉ  OBCE  MATRIČNÉHO  OBVODU: Topoľčianky, Hostie, Žikava.

Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Topoľčiankach. 

 

KONTAKT  A  PERSONÁLNE  OBSADENIE

Mária Partlová – referent, matrikár                                                                                          

Obec Topoľčianky, Matričný úrad, Hlavná ul. č. 114, 951 93 Topoľčianky

Tel: 037/6301222, priame volanie: +421 907 944 607,  E-mail: matrika@topolcianky.sk

RADY, ODPORÚČANIA  AKO  VYBAVIŤ  NA  MATRIKE

 

Zápis narodenia do matriky 

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

 • dieťa narodené v platnom manželstve: platný občiansky preukaz rodičov, sobášny list
 • dieťa narodené slobodnej matke: platný občiansky preukaz
 • dieťa narodené rozvedenej matke: platný rozsudok o rozvode, platný občiansky preukaz
 • dieťa narodené vdove: úmrtný list zosnulého manžela, občiansky preukaz.

Poplatok: bez poplatku.

 

Určenie otcovstva pred alebo po narodení

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky a otca
 • právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená).

Poplatok: bez poplatku.

 

Uzatvorenie manželstva

Potrebné doklady:

– ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu

tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matričného úradu
ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec

– ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – je to tzv. delegovanie sobáša

- ak jeden zo snúbencov je cudzinec:

štátny občan SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade,

cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. rodný list,
 2. doklad o osobnom stave, (nesmie byť starší ako 6 mesiacov),
 3. doklad o pobyte,
 4. doklad o štátnom občianstve,
 5. úmrtný list zomrelého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 6. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

- ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny opatrené overovacou doložkou Apostille; prípadne musia byť superlegalizované, (t.j. overiť štátom, ktorý doklad vydal a superlegalizovať zastupiteľským úradom SR v štáte, ktorý doklad vydal).

Listiny musia byť úradne preložené (t.j. súdnym prekladateľom) do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/;

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

– ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov)

predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

 

Poplatky a náhrady za zvýšené náklady spojené so sobášom:

Uzavretie manželstva v príslušnom matričnom obvode v určených sobášnych dňoch a hodinách – bez poplatku
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 20  €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 20 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – 20 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 70 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 35 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 70 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 200 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt – 200 €.

Sobášne dni:  sobota – sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky
Sobášna miestnosť: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná ul. č. 114, Topoľčianky, iné vhodné miesto povolené Matričným úradom.

 

Uzavrieť manželstvo v zahraničí – Dôležité upozornenie
Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva Osvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Úmrtie občana, ktorý zomrel v územnom obvode matričného úradu:

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Úmrtie vybavujú pozostalí zosnulého alebo prostredníctvom pohrebnej služby. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

Listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch – vystaví lekár
občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad), dokladá sa rodný list, sobášny list.

Poplatok: bez poplatku.

 

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

Matričný úrad vyhotoví na vyžiadanie občana (osobne v kancelárii matričného úradu alebo písomne)  úradný výpis (druhopis matričných dokladov) tzv. rodný list, sobášny list a úmrtný list alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny a tiež osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo odbornej starostlivosti.

Potrebné doklady:

platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorá úradný výpis žiada
matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou Apostille, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín.

Poplatok: 5 € za každý exemplár.

 

Osobitná matrika

Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine:
Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do Osobitnej matriky pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí, alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.
Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.

Položka 17, písm. a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky  poplatok   10 €.


Potrebné doklady:

originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený (súdnym prekladateľom) do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého
matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
platný občiansky preukaz alebo Osvedčenie o štátnom občianstve SR
ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania a pod.

 

Udelenie –  štátne občianstvo Slovenskej republiky
Po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky si občan potrebuje zabezpečiť osobné – identifikačné doklady. Na vydanie občianskeho preukazu Slovenskej republiky sa vyžaduje rodný, resp. sobášny list vydaný na to určeným matričným úradom – osobitnou matrikou. O zápis požiada osoba, ktorá získala štátne občianstvo SR, prostredníctvom matričného úradu podľa miesta svojho trvalého pobytu v SR. O zápis narodenia maloletých detí, ktorým bolo tiež udelené štátne občianstvo SR, žiada rodič.
Zápis do osobitnej matriky nie je spoplatnený.

 

Zmena mena alebo priezviska

Novela zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku /zákonom č. 13/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2006/ priniesla mnoho zmien, napr. možnosť určenia druhého a tretieho mena, možnosť zmeny cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,  možnosť používať len jedno priezvisko u osôb, ktoré majú dve a viac priezvisk, zrušenie určeného druhého alebo tretieho mena…
Tieto úkony vykonáva v zmysle § 2a a § 7 citovaného zákona matričný úrad, na ktorom je zapísaná matričná udalosť /nie podľa trvalého bydliska/ na základe písomného oznámenia alebo písomného vyhlásenia /podľa druhu zmeny/ občana, o ktorého meno alebo priezvisko ide. V prípade dieťaťa podáva písomné oznámenie alebo vyhlásenie zákonný zástupca.

 

Vzory tlačív:

 

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzatvorení manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzatvorenia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

Poplatok: bez poplatku.

Tlačivá sú použiteľné na podanie príslušného oznámenia alebo vyhlásenia osobne alebo poštou. V prípade podania oznámenia alebo vyhlásenia poštou musia byť podpisy úradne osvedčené. Podanie elektronickou poštou zatiaľ neakceptujeme! 

 

Podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov

- Služba Výpis z registra trestov a Odpis z registra trestov zatiaľ nie je dostupná na Matričnom úrade v Topoľčiankach, ale je dostupná v režime na počkanie na najbližšej pošte:

953 01 Zlaté Moravce 1, Nám.A.Hlinku 17

953 04 Zlaté Moravce 4, Duklianska 4.

O dostupnosti služby Vás Obec Topoľčianky, Matričný úrad bude včas informovať!

Žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Nitre, alebo na matriku. Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka.                                                                              

Upozornenie: Tlačivá žiadosti sú k dispozícii v kancelárii matričného úradu, nie sú zhodné s tlačivami prokuratúry, ktorá poskytuje rovnakú službu občanovi na vlastných tlačivách!

Potrebné doklady:

občiansky preukaz, cudzinec doklad totožnosti (Cestovný pas, Povolenie na pobyt, Preukaz zahraničného Slováka)
rodný list
vyplnené tlačivo Žiadosť o výpis alebo odpis z RT
kolok 4 € – pošta

Poplatok: 1,50 € platí sa v hotovosti na matričnom úrade.

 

Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom rozumieme uvítanie detí do života, sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan požiadavku  na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne na matričnom úrade v Topoľčiankach.

Potrebné doklady:

špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

Poplatok: bez poplatku.

Zverejňovanie

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:500
TÝŽDEŇ:1091
CELKOM:3204761

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov