Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2023

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
26/2023 13. 1. 2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks duglaska na pozemku s parc.č. 4752/1 - záhrada. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že drevina je nevhodne umiestnená predlošlým majiteľom v záhrade. Je vysokého vzrastu a pri silnom vetre je ohrozením pre  pohyb osôb. 16.1.2023 5 pracovných dní
57/2023 11.9.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks tují na pozemku parc. č. 822/47 - zastavané plochy a nádvorie. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že tuje rastú v tesnej blízkosti domu, tienia neprimerane okná a zasahujú do elektrického vedenia. 12.9.2023 5 pracovných dní
58/2023 20.9.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek pichľavý na pozemku s parc. č. 341/8 - zastavané plochy a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom je vyschnutý a opadávajú konáre. 21.9.2023 5 pracovných dní
59/2023 27.9.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek pichľavý na pozemku s parc. č. 1351/9 - zastavané plochy a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že zasahuje svojou veľkosťou do miestnej komunikácie a chodníka. Predstavuje riziko poškodenia chodníka a komunikácie koreňmi . 28.9.2023 5 pracovných dní.
72/2023 5.12.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 kus smrek obyčajný na pozemku s. parc. č. 4648/2 - zastavané plochy a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú.  Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že tieni do izieb, zasahuje do iného stromu a hrozí riziko pádu dreviny na rodinný dom. 6.12.2023 5 pracovných dní