Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2024

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania

Dátum začatia konania

Predmet konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

424/2024 7.2.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech, 2 ks čerešňa, 2 ks slivka, 1 ks gaštan, 1 ks smrek nachádzajúce sa na pozemku s parc. č. 731/1 - záhrada, dreviny rastú v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že na uvedenom pozemku je plánovaná rekonštrukcia záhrady a výstavba rodinného domu.

7.2.2024 5 pracovných dní
477/2024 13.2.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech nachádzajúci sa na pozemku s parc. č. 371/2 - záhrada. Drevina rastie v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že drevina je veľkého vzrastu, sčasti je preschnutá, je tu riziko poškodenia oplotenia, nakoľko drevina rastie hneď vedľa oplotenia.

13.2.2024 5 pracovných dní