Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2024

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania

Dátum začatia konania

Predmet konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

         
3995/2024 17.6.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1 ks čerešňa nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 1543/20 - záhrada. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť j odôvodnená tým, že drevyna vysýcha a ohrozuje ostatné objekty v záhrade (prístrešok na auto a záhradný domček). Žiadateľ je vlastníkom pozemku 18.6.2024 5 pracovných dní