Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Výrub drevín 2022

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2/2022 10. 1. 2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s parc.č. 447/1- zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že korene stromu ohrozujú základy domu  ako betónového plotu. 13. 1. 2022 5 pracovných dní
27/2022 19.1.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek pichľavý na pozemku s parc.č. 1351/3- zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom zasashuje do elektrického vedenia, je v blízkosti vodovodného  a plynového potrubia. Strom je naklonený do telesa cesty. 19.1.2022 5 pracovnýlch dní
28/2022 19.1.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech na pozemku s parc.č. 494/1- záhrada. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom je napadnutý škodcom. 19.1.2022 5 pracovných dní
32/2022 4.2.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek  na pozemku s parc.č. 658/3- zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom zasahuje do elektrického vedenia. 4.2.2022 5 pracovných dní
33/2022 14.2.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech na pozemku s parc.č. 264- zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom je vyschnutý. 22.2.2022 5 pracovných dní
34/2022 18.2.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech na pozemku s parc.č. 816/1- zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom je poškodený s vyschnutými konármi, ktoré ohrozujú bzpečnosť chodcov aj automobilov. 22.2.2022 5 pracovných dní
35/2022 21.2.2022
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech na pozemku s parc.č. 1287/2- záhrada. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom zasahuje do susedného pozemku a zabraňuje úprave drevín a porastov na hranici oboch pozemkov.
24. 2. 2022 5 pracovných dní
37/2022 7.3. 2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek a 1 ks čerešňa na pozemku s parc.č. 4663/2 - zastavaná plocha a nádvorie. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny rastú v blízkosti stavieb a je obtiažne ich udržiavanie. Koreňový systém poškodzuje chodník. 8.3.2022 5 pracovných dní
40/2022 13.4.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks tuja obrovská a 1 ks tuja východná na pozemku s parc.č. 808/2 - zastavaná plocha a nádvorie. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom drevín   a ich rast je v tesnej blízkosti budúcej stavby, na ktorú je vydané stavebné povolenie. 13.4.2022 5 pracovných dní
46/2022 29.7.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks paulovnia a 6 m2 tis na pozemku s parc.č. 331 - ostatná plocha. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zmenou projektu pre výstavbu krytej kruhovej jazdiarne. 1.8.2022 5 pracovných dní
47/2022 17. 8. 2022
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tuja(7 kmeň) na pozemku s parc.č. 860/1 - zastavaná plocha a nádvorie . Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená vysychaním dreviny
18. 8. 2022 5 pracovných dní
48/2022 9.9.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek pichľavý na pozemku s parc.č. 5076/8 - zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená poškodzovaním rodinného  domu konármi a koreňovým systémom dreviny. 9. 9. 2022 5 pracovných dní
51/2022 3.10.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedľa a 2 ks smrek na pozemku s parc.č. 762/1 - zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená  tým, že pri veľkom vetre sa lámu konáre, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb a majetok. 5.10.2022 5 pracovných dní
59/2022 15. 11. 2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrek na pozemku s parc.č. 4817/34 - zastavaná plocha a nádvorie. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená  tým, že dreviny sú napadnuté chorobou a vyschnuté. Pri silnejšom vetre predstavujú riziko vzniku nebezpečenstva a škody na majetku. 15.11.2022 5 pracovných dní
60/2022 16.11.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipa na pozemku s parc.č. 860/1 - zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená  tým , že elektrická prípojka k rodinnému domu zasahuje do koruny dreviny. Konáre sa priamo opierajú o fasádu a poškodzujú rodinný dom. 16.11.2022 5 pracovných dní