VZN platné

Dotazník „Zaplať len za to, čo nevytriediš“

Dotazník na zmenu systému zberu komunálneho odpadu v Obci Topoľčianky „Zaplať  len za to,  čo nevytriediš“  https://www.survio.com/survey
/d/I6E6K9S9F5W2D3T0W

Podpora opatrovateľskej služby

Video TV NITRIČKA

FAŠIANGY V TOPOĽČIANKACH http://tvnitricka.sk/fasiangy-v-topolciankach/

CESTUJEME ZA CHUŤAMI NITRIANSKEHO KRAJA              Topoľčianky                      https://tvnitricka.sk/cestujeme-za-chutami-nitrianskeho-kraja-topolcianky/

Folklórne slávnosti a Vinobranie v Topoľčianach  https://tvnitricka.sk/folklorne-slavnosti-v-topolciankach-2/

 

Výstavba nájomných bytov v obci

Dôležité telefónne čísla

 

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

 

Mobilná aplikácia

logogoogle play

app store

Fond na podporu umenia

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 672
TÝŽDEŇ: 2783
CELKOM: 2055304

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

_____________________________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 1/2019

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019

tu ku stiahnutiu

 

VZN č. 2/2019

o umiestňovaní volebných plagátov na území obce

tu ku stiahnutiu

 

VZN č. 3/2019

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a  o podmienkach úhrady v školskej jedálni

VZN č. 3-2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, ...........pdf (1.58 MB)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 3/2018

o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

Príloha: tu ku stiahnutiu

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2018

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok  2018

tu ku stiahnutiu

VZN č. 2/2018

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok  2018

tu ku stiahnutiu

________________________________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 1/2018,

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

______________________________________________________________________________________________________________________________

Dodatok č.1 k VZN č. 5/2012

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí Litoměřická 32, Topoľčianky ako súčasti ZŠ Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 2/2017

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

tu ku stiahnutiu

VZN č. 1/2017

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok  2017

tu ku stiahnutiu

________________________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 6/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

_____________________________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 5/2016

Obecné chránené územie "Topoľčiansky park"

tu ku stiahnutiu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 4/2016

Umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 3/2016

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

tu ku stiahnutiu

______________________________________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 2/2016

Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2016

tu ku stiahnutiu

_______________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 1/2016

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky + prílohy

tu ku stiahnutiu

 

Príloha č. 1 Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie

tu ku stiahnutiu

 

Príloha č. 2 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad

tu ku stiahnutiu

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

VZN č. 4/2015

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

Trhový poriadok  tu ku stiahnutiu   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

VZN 3-2015

o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2015

tu ku stiahnutiu

________________________________________________________________________________________________________________________

VZN 5-2014

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia tu ku stiahnutiu  

Príloha č. 1 k VZN 5-2014   tu ku stiahnutiu

_________________________________________________________________________________________________________________________

VZN  4-2014 

o výške úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN 4-2014   tu ku stiahnutiu

___________________________________________________________________________________________________________________________________

VZN 3-2014

o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN 3-2014 tu ku stiahnutiu

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VZN 6-2013

o pešej zóne obce Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

________________________________________________________________________________________________________________________

VZN 4-2013

o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

Príloha č. 1 k VZN 4-2013   tu ku stiahnutiu

Príloha č. 2 k VZN 4-2013   tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN 4-2013    o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Topoľčianky tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 7-2012

o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu

žúmp    tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 5-2012

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

Školského klubu detí Litoměřická 32, Topoľčianky, ako súčasti Základnej školy, Litoměřická 32, Topoľčianky

tu ku stiahnutiu

_______________________________________________________________________________________________________________________________

VZN 4-2012

o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách tu ku stiahnutiu

_____________________________________________________________________________________________________________

VZN 4-2011

o výške  príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín na výrobu jedného jedla a

na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni Litoměřická 32 

Topoľčianky, ako súčasti ZŚ Litoměřická 32 Topoľčianky a v Školskej jedálni SNP 11 Topoľčianky, ako súčasti MŠ SNP 11 

Topoľčianky   tu ku stiahnutiu

_______________________________________________________________________________________________________________________________         

VZN 3-2011

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutým povodňou   tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN 3-2011 

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutým povodňo tu ku stiahnutiu

_______________________________________________________________________________________________________________________________

VZN 9-2010

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za ich poskytovanie  tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN 9-2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za ich

poskytovanie  tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 7-2010

o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 4-2010

o určení odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam vydaných riaditeľkami materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Topoľčianky   tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 3-2010

o určení obvodu Základnej školy, Litoměřická 32, Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN 3-2010  o určení obvodu Základnej školy, Litoměřická 32, Topoľčianky  tu ku stiahnutiu

_______________________________________________________________________________________________________________

VZN 5-2009

zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce Topoľčianky v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky - individuálne príspevky, príspevky pri životných jubileách a vianočné príspevky tu ku stiahnutiu

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

VZN 5-2008

o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Topoľčianky - zmeny a doplnky č. 2  tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 7-2006

o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Topoľčianky tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 4-2006

o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Topoľčianky - zmeny a doplnky č. 1  tu ku stiahnutiu

___________________________________________________________________________________________________________________

VZN 8-2004

o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Topoľčianky tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 5-2004

o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie  tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________

VZN 6-2003

o niektorých podmienkach držania psov  tu ku stiahnutiu

____________________________________________________________________________________________________________________