Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Pozvánka

Pozvánka

ErbJuraj Mesko, starosta obce Topoľčianky  Tel. 037/ 630 1222,   mob. tel: 0905 227839

V Topoľčiankach 16.augusta  2013

 

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach

z v o l á v a m

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční

dňa 22. Augusta 2013 /štvrtok/ o 17,00 hodine v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ – predkladá  Mgr. Anton Segíň  – prednosta OcÚ
 4. Informácie starostu o činnosti v obci  – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 5. Zámer výstavby 16 bytového nájomného domu – predkladá Ing. Roman Kazík  – predseda komisie výstavby……
 6. Schválenie  prevodu  majetku Obce Topoľčianky z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa – akcií „Hotel Národný dom a.s. podľa §9a, ods. 8, písm. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to 9,2 % akcií /39 ks/ spoločnosti Hotel Národný dom a.s. so sídlom v Topoľčiankach, Hlavná 122, IČO: 34149465 “ – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 7. Správa o plnení rozpočtu obce za I polrok 2013 predkladá Ing.  Bartolomej Pavkov – hlavný kontrolór obce
 8. Žiadosti občanov a organizácií
 9. Interpelácie poslancov
 10. Rôzne
 11. Záver

Juraj Mesko v. r.
starosta obce

Dátum vloženia: 19. 8. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 8. 2013 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:344
TÝŽDEŇ:2576
CELKOM:3240171

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov