Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

je akcia mimoriadneho významu, ktorá sa bude realizovať od 13. mája do 6. júna 2011 na celom území Slovenskej republiky.

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú údaje.

Tlačené formuláre sa budú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna 2011.

Záujemcovia o elektronické sčítanie musia rátať s kratším časom na vyplnenie sčítacích formulárov. Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21.mája do 29.mája 2011. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia dodatočne sčítací komisári a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pri  sčítaní záleží  na spolupráci s každým obyvateľom a preto je dôležité, aby sčítať sa využili všetci obyvatelia.

V sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to mylne vysvetľuje. Sú len tzv. povinné a odvedené témy, ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích tlačív z dôvodu medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov. Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. „Každý, kto je povinný poskytnúť údaje …, ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas …“

Postup pri sčítaní upravuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 – Nariadenie vlády č. 1/2011 Z.z.

Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu. Do sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej republiky. Ak sa zdržia menej ako 90 dní, poskytnú údaje len v obmedzenom rozsahu. Sčítanie sa vzťahuje na každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania a na byty.

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 263/2007 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 na zabezpečenie jednotného postupu vydal metodický pokyn, ktorého účelom je zabezpečiť jednotný postup plnenia úloh. Táto akcia prebehne vo všetkých členských štátoch európskej únie. 

Pre obec Topoľčianky z tohto pokynu vyplýva celý rad úloh na zabezpečenie tejto rozsiahlej akcie. Obec vypracovala Časový harmonogram prípravných a realizačných prác sčítania v roku 2011, v ktorom podrobne konkretizovala úlohy ustanovené zákonom o sčítaní na podmienky obce.

Starosta obce vymenoval 5-člennú obecnú komisiu pre sčítanie na prípravu, riadenie a koordinovanie tejto akcie:

  • Bc. Anton Segíň – prednosta obecného úradu
  • JUDr. Jana Oravcová
  • Mária Partlová
  • Ľubica Krajčová
  • František Durdy.

Starosta obce určil zamestnancov obce , ktorí budú plniť funkciu gestorov sčítania v našej obci:

  • Mária Partlová
  • Ľubica Krajčová

Obec ukončila prácu na tvorbe návrhov sčítacích obvodov. V obci Topoľčianky bolo utvorených deväť sčítacích obvodov. Jeden sčítací obvod by mal tvoriť 10 až 120 bytových domácností.

Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Sčítacím komisárom podľa § 7 ods. 1 zákona o sčítaní môže byť štátny občan Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacích komisárov vymenuje po ich predchádzajúcom súhlase starosta obce. Sčítací komisár je povinný preukázať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením, ktoré vydá starosta obce. Ďalej je povinný chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil pri sčítaní. Jeden sčítací komisár zabezpečí priemerne sčítanie 350 až 400 obyvateľov.

Sčítací komisár približne týždeň pred rozhodujúcim okamihom sčítania navštívi domácnosti, ktoré patria do jeho sčítacieho obvodu. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na Vaše otázky. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.

Po prvý krát v histórii si verejnosť bude môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. V elektronickej forme budú k dispozícii okrem slovenčiny aj v jazykoch národnostných menšín a v anglickom jazyku. Elektronické sčítanie bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.sk, ktorú Štatistický úrad zriadil na tento účel. Ak sa definitívne rozhodnete vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára. Sčítať sa elektronicky umožní tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo, ktoré každej osobe doručí sčítací komisár spolu s overovacím heslom. Elektronické sčítanie bude možné len s použitím tohto jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Každá osoba bude mať k dispozícií iba jeden identifikátor, s ktorým sa bude môcť právoplatne sčítať iba raz. Z poznatkov európskych štatistikov vyplýva, že využitie internetu na sčítanie môže zvýšiť kvalitu získaných štatistických údajov. Obec vytvorí primerané technické podmienky, organizačné a administratívne opatrenia na umožnenie elektronického vyplnenia a podávania sčítacích tlačív pre obyvateľov obce.

Kontaktné tel. čísla: 037/6301222, +421 (0) 692067830

 

 

Dátum vloženia: 17. 3. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2011 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:407
TÝŽDEŇ:2639
CELKOM:3240234

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov