Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Povánka

Povánka

ErbV súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach

z v o l á v a m

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční

dňa 12. decembra 2013 /štvrtok/ o 17,00 hodine v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ – predkladá Mgr. Anton Segíň – prednosta OcÚ
 4. Schválenie VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky – predkladá Ing. Radimír Siklienka, PhD. – predseda komisie životného prostredia a pôdohospodárstva
 5. Schválenie VZN č. 2/2014 o   úhradách a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Topoľčiankach – predkladá Ing. Oľga Valkovičová – predseda komisie financií a správy majetku
 6. Schválenie VZN č. 3/2014 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky – predkladá Ing. Oľga Valkovičová – predseda komisie financií a správy majetku
 7. Schválenie VZN č. 4/2014 o výške úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku  vo vlastníctve obce Topoľčianky – predkladá Ing. Oľga Valkovičová – predseda komisie financií a správy majetku
 8. Schválenie VZN č. 6/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2014– predkladá Mgr. Štefan Klečka – predseda komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
 9. Schválenie VZN č. 5/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  – predkladá Ing. Radimír Siklienka, PhD. – predseda komisie životného prostredia a pôdohospodárstva
 10. Štvrtá  úprava rozpočtu obce za rok 2013 – rozpočtové opatrenie č.7/2013 – predkladá Ing. Valkovičová – predseda komisie financií a správy majetku
 11. Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelanie detí v CVČ – predkladá Mgr. Štefan Klečka – predseda komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
 12. Žiadosti občanov a organizácií
 13. Interpelácie poslancov
 14. Rôzne
 15. Záver

Juraj Mesko v. r.
starosta obce

Dátum vloženia: 10. 12. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 12. 2013 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:358
TÝŽDEŇ:2590
CELKOM:3240185

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov