Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

POZVÁNKA

POZVÁNKA

ErbObec Topoľčianky

Obecný úrad, ul. Hlavná  114   951 93  Topoľčianky

 P O Z V Á N K A

 Na verejné zasadnutie OZ, ktoré  sa uskutoční dňa 15.12. 2011 t.j. štvrtok o 1700 hod. v priestoroch malej sály DKS obce Topoľčianky

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ

4. Informácie starostu o činnosti v obci

5. Úprava rozpočtu obce na r. 2011

6. Odpísanie daňových a nedaňových pohľadávok za rok 2003 až 2005   ( daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad)

7. VZN č.1/20012o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8.VZN č. 2/2012  o   úhradách   za služby  a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Topoľčiankach

9. VZN č. 3/2012 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky

10. VZN č. 4/2012 o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty  a poriadku na verejných priestranstvách

11. VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  Školského klubu detí  Litoměřická 32, Topoľčianky, ako súčasti Základnej školy, Litoměřická 32, Topoľčianky

12. VZN č. 6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012

13. Žiadosti občanov a organizácií

14. Interpelácie poslancov

15. Rôzne

16. Záver

Juraj Mesko v. r.

starosta obce

Dátum vloženia: 12. 12. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2011 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:347
TÝŽDEŇ:2579
CELKOM:3240174

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov