Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Erb

Juraj Mesko, starosta obce Topoľčianky  Tel. 037/ 630 1222,   mob. tel.: 0905 227839

V Topoľčiankach 14.novembra 2013

 

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach

z v o l á v a m

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční

dňa 19. novembra 2013 /utorok/ o 17,00 hodine v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ – predkladá Mgr. Anton Segíň – prednosta OcÚ
 4. Schválenie prenájmu časti parcely 1561/12 – výstavba nového pavilónu v ZŠ, ulica Litoměřická 32 – predkladá JUDr. Jana Oravcová – predseda komisie na vysporiadanie pozemkov
 5. Schválenie zmluvy o spolupráci na zabezpečenie prístavby školského zariadenia– predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 6. Schválenie zmluvy o nájme na prenájom pozemkov, parcelné číslo 4635/1 ktoré sú zapísané na LV č. 1552. predkladá JUDr. Jana Oravcová – predseda komisie na vysporiadanie pozemkov
 7. Schválenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 – predkladá Ing. Bartolomej Pavkov – hlavný kontrolór obce
 9. Petícia občanov – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 10. Prehodnotenie  Zmluvy o nájme nebytových priestorov s TATRAN TOPOĽČIANKY, n.o. a Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 09.12.2010 – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
 11. Plnenie rozpočtu obce za 3. Štvrťrok 2013 – predkladá Ing. Bartolomej  Pavkov – hlavný kontrolór obce
 12. Tretia  úprava rozpočtu obce za rok 2013 – rozpočtové opatrenie č.4/2013 – predkladá Ing. Valkovičová – predseda komisie financií a správy majetku
 13. Interpelácie poslancov
 14. Rôzne
 15. Záver

Juraj Mesko v. r.
starosta obce

 

 

Dátum vloženia: 16. 11. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2013 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:11
TÝŽDEŇ:2243
CELKOM:3239838

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov