Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ

ErbO b  e  c     T  o  p  o  ľ  č  i  a  n  k  y

úrad, ul. Hlavná  114   951 93  Topoľčianky

P O Z V Á N K A 

 

Na verejné zasadnutie OZ, ktoré  sa uskutoční dňa 30.10. 2012 t.j. utorok o 1700 hod. v priestoroch malej sály DKS obce Topoľčianky

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3. Správa o plnení rozpočtu obce za III. Q 2012
  4. Čerpanie úveru na dofinancovanie centrálnej časti obce
  5. Schválenie zámeru „Revitalizácia centrálnej časti, časť –  Spevnené plochy pri Obecnom úrade“
  6. Zámenná zmluva na nehnuteľnosti kat. územie Topoľčianky zapísané v LV č.1690, parc.č. 258/18, zast. plochy a nádvoria o výmere  22m2, vlastník  p. Pavol Strečka a parc.č. 258/19, zast. plochy a nádvoria vlastník Obec Topoľčianky zapísaná v LV č. 1552 o výmere 22m2
  7. Schválenie zámeru na odpredaj obecného majetku z dôvodu hodného  osobitného zreteľa na nehnuteľnosť kat. územie Topoľčianky zapísanú v LV č. 1552 ako parc. č. 339/6 zast. plochy a nádvoria s inou budovou s.č. 251  o výmere 163 m2  a časť parcely 339/4 , zastavané plochy a nádvoria o  výmere 325 m2 .
  8. Interpelácie poslancov
  9. Rôzne
  10. Záver
Dátum vloženia: 27. 10. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 10. 2012 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:413
TÝŽDEŇ:2645
CELKOM:3240240

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov